Δωμάτια Συζητήσεων

Τα Δωμάτια Συζητήσεων(Chat Rooms) μπορούν να δημιουργηθούν ωστε να επιτρέπουν στους σπουδαστές και τους καθηγητές να επικοινωνούν οποτεδήποτε και απο οπουδήποτε.

» Λεξικό Ελληνικών Όρων (παλιό)