បង្ហាញកិច្ចពិភាក្សាចំនួន 80 ក្នុងចំណោម 80
ស្ថានភាព កិច្ចពិភាក្សា បានចាប់ផ្ដើមដោយ ប្រកាសចុងក្រោយ ការឆ្លើយតប សកម្មភាព
រូបភាព Uli Mauersberg
Uli Mauersberg
រូបភាព Uli Mauersberg
Uli Mauersberg
3
រូបភាព Shasa Smith
Shasa Smith
រូបភាព Shasa Smith
Shasa Smith
0
រូបភាព Ralf Hilgenstock
Ralf Hilgenstock
រូបភាព Séverin Terrier
Séverin Terrier
3
រូបភាព Rafael Lechugo
Rafael Lechugo
រូបភាព Przemek Kaszubski
Przemek Kaszubski
42
រូបភាព tim st.clair
tim st.clair
រូបភាព tim st.clair
tim st.clair
0
រូបភាព Nils Kattenbeck
Nils Kattenbeck
រូបភាព Jean-Philippe Pellet
Jean-Philippe Pellet
9
រូបភាព Jean-Philippe Pellet
Jean-Philippe Pellet
រូបភាព Jean-Philippe Pellet
Jean-Philippe Pellet
0
រូបភាព Chris Kenniburg
Chris Kenniburg
រូបភាព Przemek Kaszubski
Przemek Kaszubski
9
រូបភាព Iñigo Zendegi Urzelai
Iñigo Zendegi Urzelai
រូបភាព Iñigo Zendegi Urzelai
Iñigo Zendegi Urzelai
5
រូបភាព Indraneel Dutt
Indraneel Dutt
រូបភាព Séverin Terrier
Séverin Terrier
1
Navigating home in the app
រូបភាព Jakob-Niklas See
Jakob-Niklas See
រូបភាព Jakob-Niklas See
Jakob-Niklas See
2
Remove Guest Role
រូបភាព Indraneel Dutt
Indraneel Dutt
រូបភាព Indraneel Dutt
Indraneel Dutt
4
រូបភាព Indraneel Dutt
Indraneel Dutt
រូបភាព Indraneel Dutt
Indraneel Dutt
2
រូបភាព Shasa Smith
Shasa Smith
រូបភាព Shasa Smith
Shasa Smith
0
រូបភាព  Dominique Bauer
 Dominique Bauer
រូបភាព  Dominique Bauer
 Dominique Bauer
9
My Courses default layout
រូបភាព Chris Kenniburg
Chris Kenniburg
រូបភាព Chris Kenniburg
Chris Kenniburg
3
រូបភាព Bob Gilmore
Bob Gilmore
រូបភាព Bob Gilmore
Bob Gilmore
6
Page Width Mayhem
រូបភាព Chris Kenniburg
Chris Kenniburg
រូបភាព Sander Bangma
Sander Bangma
16
Moodle Workshop rubrics
រូបភាព Odette du Plessis
Odette du Plessis
រូបភាព Richard Samson
Richard Samson
1
រូបភាព  Dominique Bauer
 Dominique Bauer
រូបភាព  Dominique Bauer
 Dominique Bauer
3
រូបភាព Rafael Lechugo
Rafael Lechugo
រូបភាព Brad Nielsen
Brad Nielsen
22
រូបភាព Przemek Kaszubski
Przemek Kaszubski
រូបភាព Brad Nielsen
Brad Nielsen
3
រូបភាព Liisi Järve
Liisi Järve
រូបភាព Brad Nielsen
Brad Nielsen
5
រូបភាព Arif Ali
Arif Ali
រូបភាព Przemek Kaszubski
Przemek Kaszubski
1
រូបភាព Przemek Kaszubski
Przemek Kaszubski
រូបភាព Przemek Kaszubski
Przemek Kaszubski
1
រូបភាព Shasa Smith
Shasa Smith
រូបភាព Shasa Smith
Shasa Smith
1
រូបភាព Barbara Ramiro
Barbara Ramiro
រូបភាព Przemek Kaszubski
Przemek Kaszubski
10
រូបភាព Janko Harej
Janko Harej
រូបភាព Uli Mauersberg
Uli Mauersberg
4
រូបភាព  Dominique Bauer
 Dominique Bauer
រូបភាព Uli Mauersberg
Uli Mauersberg
1
រូបភាព  Dominique Bauer
 Dominique Bauer
រូបភាព  Dominique Bauer
 Dominique Bauer
4
រូបភាព Eric Bryant
Eric Bryant
រូបភាព Uli Mauersberg
Uli Mauersberg
2
course search box toggle
រូបភាព Duccio Di Blasi
Duccio Di Blasi
រូបភាព Duccio Di Blasi
Duccio Di Blasi
4
រូបភាព Shasa Smith
Shasa Smith
រូបភាព Ross Lovell
Ross Lovell
2
រូបភាព Shasa Smith
Shasa Smith
រូបភាព Shasa Smith
Shasa Smith
3
Breadcrumbs in Moodle 4
រូបភាព Chris Kenniburg
Chris Kenniburg
រូបភាព Bob Gilmore
Bob Gilmore
2
រូបភាព Chris Kenniburg
Chris Kenniburg
រូបភាព Chris Kenniburg
Chris Kenniburg
0
Home page for users
រូបភាព Luiggi Sansonetti
Luiggi Sansonetti
រូបភាព Chris Kenniburg
Chris Kenniburg
2
Navigation to quizzes
រូបភាព  Dominique Bauer
 Dominique Bauer
រូបភាព Barbara Ramiro
Barbara Ramiro
1
រូបភាព Uli Mauersberg
Uli Mauersberg
រូបភាព Rajesh Wadhwa
Rajesh Wadhwa
13
រូបភាព Moien Abadi
Moien Abadi
រូបភាព Luiggi Sansonetti
Luiggi Sansonetti
3
Page width in quizzes
រូបភាព  Dominique Bauer
 Dominique Bauer
រូបភាព  Dominique Bauer
 Dominique Bauer
0
រូបភាព Zoran Jančić
Zoran Jančić
រូបភាព Zoran Jančić
Zoran Jančić
4
Grouping
រូបភាព GEOFREY EZEKIEL
GEOFREY EZEKIEL
រូបភាព Séverin Terrier
Séverin Terrier
3
Course Index Functionality
រូបភាព Chris Kenniburg
Chris Kenniburg
រូបភាព Chris Kenniburg
Chris Kenniburg
0
រូបភាព Uli Mauersberg
Uli Mauersberg
រូបភាព Uli Mauersberg
Uli Mauersberg
0
Preventing Plagiarism
រូបភាព Grace Nisbet
Grace Nisbet
រូបភាព Grace Nisbet
Grace Nisbet
2
រូបភាព Michelle Doherty
Michelle Doherty
រូបភាព Michelle Doherty
Michelle Doherty
0
រូបភាព Candice Diemer
Candice Diemer
រូបភាព Elpiniki Smith
Elpiniki Smith
49
រូបភាព Sander Bangma
Sander Bangma
រូបភាព my muallim
my muallim
1
រូបភាព  Dominique Bauer
 Dominique Bauer
រូបភាព Richard Samson
Richard Samson
3
UX of quizzes
រូបភាព Oliver Bay
Oliver Bay
10
រូបភាព xavier flamant
xavier flamant
រូបភាព xavier flamant
xavier flamant
0
រូបភាព xavier flamant
xavier flamant
រូបភាព xavier flamant
xavier flamant
0
រូបភាព Huseyn Hoca
Huseyn Hoca
រូបភាព Huseyn Hoca
Huseyn Hoca
4
រូបភាព Candice Diemer
Candice Diemer
រូបភាព Sander Bangma
Sander Bangma
9
Brief update
រូបភាព Rafael Lechugo
Rafael Lechugo
រូបភាព Sander Bangma
Sander Bangma
6
រូបភាព Adam Barbary
Adam Barbary
រូបភាព Hugo Ribeiro
Hugo Ribeiro
2
រូបភាព Chris Kenniburg
Chris Kenniburg
រូបភាព Sander Bangma
Sander Bangma
1
Moodle UX team changes
រូបភាព Martin Dougiamas
Martin Dougiamas
រូបភាព Sander Bangma
Sander Bangma
1
Blocks in 4.0
រូបភាព Ralf Hilgenstock
Ralf Hilgenstock
រូបភាព Ralf Hilgenstock
Ralf Hilgenstock
0
រូបភាព tehila openapp
tehila openapp
រូបភាព tehila openapp
tehila openapp
0
រូបភាព Vladimir ZH
Vladimir ZH
រូបភាព Vladimir ZH
Vladimir ZH
0
Clean URLs
រូបភាព Tasos Koutoumanos
Tasos Koutoumanos
រូបភាព Stephen Ogden
Stephen Ogden
3
រូបភាព Barbara Ramiro
Barbara Ramiro
រូបភាព Rodolfo Orjuela
Rodolfo Orjuela
5
រូបភាព Candice Diemer
Candice Diemer
រូបភាព Candice Diemer
Candice Diemer
4
How can i help you?
រូបភាព Pablo Silva
Pablo Silva
រូបភាព Pablo Silva
Pablo Silva
0
UX for students
រូបភាព Ymes Anon
Ymes Anon
រូបភាព Ymes Anon
Ymes Anon
0
រូបភាព Hina Khan
Hina Khan
រូបភាព Diane Soini
Diane Soini
27
Opinions wanted
រូបភាព Tim Hunt
Tim Hunt
រូបភាព Tim Hunt
Tim Hunt
0
រូបភាព David Mudrák
David Mudrák
រូបភាព Haakon Meland Eriksen
Haakon Meland Eriksen
5
រូបភាព Hina Khan
Hina Khan
រូបភាព Ralf Hilgenstock
Ralf Hilgenstock
2
រូបភាព Barbara Ramiro
Barbara Ramiro
រូបភាព Moien Abadi
Moien Abadi
7
រូបភាព Sara Arjona Téllez
Sara Arjona Téllez
រូបភាព Sara Arjona Téllez
Sara Arjona Téllez
3
រូបភាព Tim Hunt
Tim Hunt
5
4.0 UX Roadmap Update
រូបភាព Candice Diemer
Candice Diemer
រូបភាព Candice Diemer
Candice Diemer
4
រូបភាព Hina Khan
Hina Khan
0
រូបភាព Tobias Sanders
Tobias Sanders
រូបភាព Tobias Sanders
Tobias Sanders
0
រូបភាព Barbara Ramiro
Barbara Ramiro
រូបភាព Deleted user
Deleted user
3
UX Survey results are out!
រូបភាព Hina Khan
Hina Khan
រូបភាព Hina Khan
Hina Khan
0
រូបភាព Candice Diemer
Candice Diemer
រូបភាព Hina Khan
Hina Khan
13