Chuyển tới nội dung chính

SỬ DỤNG MOODLE

Có thể bỏ chức năng gửi mail kích hoạt đăng ký thành viên không?