Chuyển tới nội dung chính

SỬ DỤNG MOODLE

Lỗi truy cập moodle từ một máy khác trong mạng LAN?