Chuyển tới nội dung chính

CÀI ĐẶT MOODLE

Truy cập moodle từ một máy khác trong mạng LAN không được