Contributions to Moodle 3.7.7

16 developers
6 countries
67 commits
ຊື່ຮຽງລຳດັບໂດຍ ຊື່ ນ້ອຍຫາໃຫຍ່ / ນາມສະກຸນຮຽງລຳດັບໂດຍ ນາມສະກຸນ ນ້ອຍຫາໃຫຍ່
ປະເທດຮຽງລຳດັບໂດຍ ປະເທດ ນ້ອຍຫາໃຫຍ່
Git commitsຮຽງລຳດັບໂດຍ Git commits ໃຫຍ່ຫານ້ອຍ
Git mergesຮຽງລຳດັບໂດຍ Git merges ນ້ອຍຫາໃຫຍ່
Coolie and AndrewAndrew Lyonsອົດສະຕາລີ235
AMOS botອົດສະຕາລີ13
Sara Arjona Téllezແອັດສະປາຍ86
One poor developer...Eloy Lafuente (stronk7)ແອັດສະປາຍ68
TimTim Huntສະຫະລາຊະອານາຈັກອັງກິດ4
Paul Holdenສະຫະລາຊະອານາຈັກອັງກິດ2
Víctor Déniz Falcónແອັດສະປາຍ22
MickMichael Hawkinsອົດສະຕາລີ2
Jonathon Fowlerອົດສະຕາລີ1
Mark Johnsonສະຫະລາຊະອານາຈັກອັງກິດ1
Bas Brandsໂຮນລັງ1
Matteo Scaramucciaອິຕາລີ1
Jun Pataletaອົດສະຕາລີ13
Jake Dallimoreອົດສະຕາລີ15
BME Epitoຮົງກາລີ1
Adrian Greeveອົດສະຕາລີ2