Contributions to Moodle 3.5.12

9 developers
3 countries
27 commits
ຊື່ຮຽງລຳດັບໂດຍ ຊື່ ນ້ອຍຫາໃຫຍ່ / ນາມສະກຸນຮຽງລຳດັບໂດຍ ນາມສະກຸນ ນ້ອຍຫາໃຫຍ່
ປະເທດຮຽງລຳດັບໂດຍ ປະເທດ ນ້ອຍຫາໃຫຍ່
Git commitsຮຽງລຳດັບໂດຍ Git commits ໃຫຍ່ຫານ້ອຍ
Git mergesຮຽງລຳດັບໂດຍ Git merges ນ້ອຍຫາໃຫຍ່
AMOS botອົດສະຕາລີ15
Sara Arjona Téllezແອັດສະປາຍ32
One poor developer...Eloy Lafuente (stronk7)ແອັດສະປາຍ26
Coolie and AndrewAndrew Lyonsອົດສະຕາລີ2
Brendan Heywoodອົດສະຕາລີ1
Ferran Recio Calderóແອັດສະປາຍ1
Paul Holdenສະຫະລາຊະອານາຈັກອັງກິດ1
Jun Pataletaອົດສະຕາລີ1
Víctor Déniz Falcónແອັດສະປາຍ11