Ένα Αρχείο Οδηγιών και Βοήθειας σε μορφή Wiki

Μερικές συμβουλές για τα κείμενα :

  • Παρακαλώ ας διατηρήσουμε την παρούσα διάρθρωση η οποία είναι αρκετά απλή.
  • Οι τίτλοι πρέπει να έχουν νόημα.
  • Μην προσθέτετε πολλά formatting tags , μόνο όσα είναι απαραίτητα.
  • Αν προσθέσετε screenshots (στιγμιότυπα οθόνης) κάντε τα να φαίνονται όσο πιο γενικά γίνεται.

Ένα Αρχείο Οδηγιών και Βοήθειας σε μορφή WIKI

Page list
Special
ÅëëçíéêÝò Óõ÷íÝò ÅñùôÞóåéò
Βοήθεια του Moodle - Κύρια σελίδα
Ελληνικές Συχνές Ερωτήσεις
Ένα Αρχείο Οδηγιών και Βοήθειας σε μορφή WIKI
N
New test 1
T
Teacher quick guide