Tải các gói ngôn ngữ (cả tiếng Việt) tại đây

Tải các gói ngôn ngữ (cả tiếng Việt) tại đây

Click http://download.moodle.org/langpack/ link to open resource.