คู่มือ Moodle 1.3.1 สำหรับผู้สอน (ส่วนที่ 1) Dr.wim 115 หน้า

คู่มือการใช้งาน Moodle สำหรับผู้สอน ถึงจะเป็นเวอร์ชันเก่าแต่ยังใช้งานได้ดีจนถึงเวอร์ชันปัจจุบัน