Как да извършим настройване на урокът си в Moodle

       Урокът е поредица от страници, всяка от които може да завършва с въпрос. Преминаването напред става след верен отговор. Може да се минава през него няколко пъти и може да е лимитиран във времето.
       От полето “Добавяне на учебна дейност” избираме “Урок” (Lesson). Появява се форма за първоначална настройка на урока.

Общ поглед

 1. Урокът е изграден от брой страници и по желание Навигационни таблици .
 2. Странцата има определено съдържание и обикновено завършва с въпрос. Оттук произлиза термина Страница на въпрос.
 3. За въпроси от тип есе няма отговори, само резултат, обратна информация и указание за преминаване нататък.
 4. Всеки отговор може да съдържа кратък текст, който се появява ако отговорът бъде избран. Този текст се нарича обратна информация.
 5. Също така, всеки отговор е свързан с препратка. Препратката може да бъде относителна - тази страница, следващата страница или абсолютна - конкретизирайки определена страница от урока или края му.
 6. По подразбиране, първият отговор препраща към следваща страница в урока. Следващите отговори препращат към същата страница. Тоест, на ученика се показва същата страница от урока, ако не избере първия отговор. Ако вече сте създали cluster/клъстър/ и Край на клъстър и въпросът е вътре в този клъстър, можете да изберете прехвърляне към Unseen Question (Невидян въпрос) вътре в клъстъра. Тази опция няма да се покаже, ако не сте в клъстър. Можете да обособите въпроси в клъстър и край на клъстър по всяко време.
 7. Следващата страница се определя от логическата подредба на урока. Това е редът на страниците както учителят ги вижда. Този ред може да бъде променян чрез преместване на страниците в урока.
 8. Урокът също има навигационен ред. Това е подредбата на страниците както ученикът ги вижда. Тя зависи от пренасочванията, определени от индивидуалните отговори и може да е много различна от логическия ред. (Въпреки, че пренасочванията не се променят от техните основни стойности, двете са силно свързани). Учителят има опцията за проверка на навигационния ред.
 9. Когато се представят на учениците, отговорите обикновено са разбъркани. Тоест, първият отговор от гледна точка на учителя не е задължително първи в списъка показан на ученика. (И по-нататък, всеки път когато тези същите отговори се представят, те принципно се появяват в различен ред). Изключение правят отговорите от тип Свързване, които остават в същия ред в който учителят ги е въвел.
 10. Броят на отговорите може да варира от страница на страница. Например, може някои страници да завършват с въпрос от тип Вярно/ Невярно, а други с въпроси с един верен отговор и три, да кажем, подвеждащи.
 11. Възможно е страницата да не съдържа отговори. Тогава на ученика се дава хипервръзка Продължи вместо редица разбъркани отговори.
 12. Ако опцията custom scoring е изключена: с цел да се оцени урока, верните отговори са тези, които препращат към страницата по-надолу по логичния ред от текущата. Грешните отговори са тези, които препращат или на същата страница, или на страница по-нагоре по логичния ред от текущата. Така, ако препращанията не бъдат сменени, първият отговор ще е верен, а другите ще са грешни. Ако custom scoring е включена: оценката на отговора ще се определя от точковата стойност на отговора, като общия брой набрани точки че е част от общата точкова стойност на урока до 100%.
 13. Въпросите може да имат повече от един верен отговор. Например, ако два от отговорите препращат към следващата страница, тогава единият от двата отговора ще бъде зачетен като верен. (Въпреки, че на учениците е показана същата страница, обратната информация трябва да бъде различна за двата отговора.)
 14. Когато учителят преглежда урока, верните отговори имат подчертани Answer Labels /маркиране на отговорите/
 15. Навигационните таблици са просто страници, които имат серия от хипервръзки към други страници в урока. Обикновено урокът може да започва с такава таблица, която служи за  Съдържание.
 16. Всяка хипервръзка в навигационната таблица има два компонента, описание и заглавие на страницата към която прехвърля.
 17. Навигационната таблица разделя урока на определен брой раздели (или секции). Раздел може да съдържа определен брой страници (вероятно всички те свързани със същата тема). Краят на раздела обикновено се отбелязва със страница Край на раздела. pag Това е специална страница, която, по подразбиране, връща ученика към предишната Навигационна таблица. (”Обратното” препращане към станицата Край на раздела може да бъде сменено чрез редактиране на страницата)
 18. Може да има повече от една навигационна таблица в един урок. Например, урокът може да бъде структуриран така, че специализирани точки да са подраздели в основните тематични раздели.
 19. Важно е да се предостави на учениците опция да приключат урока. Това може да се направи като се постави хипервръзка “Край на урока ” в главната Навигационна таблица. Това ще препрати към въображаема страница Край на урока . A  Друга опция е последният раздел на урока (”последен” в смисъл на логичната подредба) да премине просто в край на урока, тоест, без да приключва със страницата Край на раздела.
 20. При изключена опция custom scoring, когато урока съдържа една или повече навигационни таблици, е препоръчително да променим параметъра “Minimum number of Questions” (Минимален брой въпроси) на някаква разумна стойност. Така ще определим долната граница на броя видяни страници когато се изчислява резултата. Без тази настройка, ученикът може да посети само един раздел от урока, да отговори на въпросите в него правилно и да напусне урока с максимален резултат. При включена опция custom scoring, ученикът се оценява на базата на постигнатия брой точки на урока.
 21. И още, при изключена опцията custom scoring, когато имаме навигационна таблица, ученикът има възможността да посещава същия раздел повече от един път. Но резултатът се изчислява според броя на уникални отговорени въпроси. Така че повторното отговаряне на едни и същи въпроси няма да доведе до увеличение на резултата. (Всъщност става обратното, резултатът се намалява, тъй като се отчита броя на видените страници когато изчисляването на резултата включва повторение). С цел учениците да добият представа за напредъка си в урока, им се изписва информация относно колко въпроса са отговорили правилно, колко страници са минали и текущия им резултат на всяка страница с навигационна таблица. Ако опцията custom scoring е включена, ученикът може да се върне отново на някой въпрос, ако навигацията позволява, и да получи точки за този въпрос, ако позволените опити са настроени на повече от 1. За да избегнете това, настройте броят на опитите на 1.
 22. Краят на урока се достига или като се прехвърлим там изрично, или като се прехвърлим на следващата от последната (логична) страница на урока. Ако custom scoring е изключена, на края на урока, ученикът получава поздравително съобщение и вижда резултата си. Резултатът е (броят на правилните отговори/броят на видените страници/)* оценката на урока. Ако custom scoring е включена, резултатът е получените точки като % от общия брой точки (т.е, 3 получени точни за урок от 3 точки = 100% от 3 точки).
 23. Ако ученикът не е стигнал до края и напусне урока, когато влезе отново, му се предоставя възможност да започне от начало или да продължи от последния си верен отговор.
 24. Ако урокът позволява повторения, учителят има избор да посочи най-добрата от получените оценки или средната оценка като “окончателна” оценка на урока. Тази оценка се показва на Grades page (Страницата за оценки) например.
 25. Разклоняващи се страници: “клъстър” представлява серия от въпроси от които един или повече може да бъде избран наслуки. Клъстърите трябва да завършват с “Random Question within a Cluster” /Случаен въпрос в клъстър/ страница, (иначе End of Lesson-Край на урока се приема за End of Cluster- Край на клъстъра) Въпросите в клъстъра се подбират наслуки, ако изберете “Random Question within a Cluster” като препращане. Въпросите в клъстъра са свързани с End of Cluster страницата за изход от клъстъра, или с препращане към Нов въпрос вътре в клъстъра или препращане към някоя друга страница от урока. Това позволява създаването на сценарии с елемент на случайност използувайки учебния модул.

Име*: Име на урока, напр. “Прилагателни имена в английският език”

Timed (с фиксирано време): Настройка на брояча - С това се поставя лимит на времето на урока. Учениците виждат JavaScript брояч и времето се записва в базата данни. Поради непостоянното естество на JavaScript, броячът не изхвърля ученика от урока когато времето изтече, обаче отговор, даден след като свърши времето, не се зачита. Времето в базата данни се засича всеки път когато ученикът отговаря на въпрос.

Time Limit (minutes) (ограничение на време в минути): Ако е избрано урока да е с фиксирано време, тук трябва да се посочи времето, за което трябва да се премине урока.

Максимален брой отговори на урок (максимален брой възможности за отговор): Тази стойност определя максималния брой отговори, които учителят може да използва. Основната стойност е 4. Ако урокът използва само въпроси Вярно – Невярно, то тази стойност е логично да бъде сменена на 2. Този параметър също определя максималния брой раздели, които могат да бъдат използвани в една разклонителна таблица. По-сигурно е да променяме стойността на този параметър при урок със съществуващо съдържание. Всъщност ако искате да добавите въпрос с множество избираеми отговори или дълга Навигационна таблица, промяната ще е необходима. След като “необичайният” въпрос или Навигационна таблица са били добавени, този параметър е добре да се върне в “по-стандартни” стойности.

Practice Lesson (Урок за упражнение) - Практически урок” е опция, която определя дали резултатите от преминаването през този урок на студента ще бъдат включени в книгата с оценки. Ако зададете урока като практически, оценките няма да бъдат включени.

Custom Scoring (Обичайно оценяване): Определя дали студентаще получава точки при преминаване на урока. Това ще ви позволи да поставите числена стойност на точките на всеки отговор. Отговорите могат да бъдат отрицателни или положителни стойности. На посочените въпроси автоматично ще се дава 1 точка за верен отговор и 0 точки за грешен, но вие може да промените отново тези стойности.

Най-висока оценка: Тази стойност определя максималната оценка, която може да бъде поставена за този урок. Тя може да е от 0 до 100%. Тази стойност може да бъде променяна по всяко време на урока. Всяка промяна ще има непосредствен ефект върху Grades page /Страницата за оценяване/ и върху оценките показвани на учениците в различни списъци. Ако нагласите оценката на 0, Урокът няма да се покаже на нито една Страница за оценяване.

Повторно четене: Тази настройка определя дали ученикът може да мине урока само веднъж или повече от един път. Учителят може да реши, че урокът съдържа материал, който учениците трябва да овладеят напълно. В такъв случай се налага повторно минаване на урока. Обаче ако материалът е използван повече като изпит, тогава учениците няма да могат да го повторят.

Когато на учениците се разреши да повторят урока, резултатите показани на Страницата за оценки /Grades page/ ще са или средната оценка от всички повторения, или най-добрата им оценка от повторенията. Следващият параметър определя коя от тези две алтернативи да се използва.

Отбележете, че Анализ на въпросите винаги използва отговорите само от първия опит, като следващите повторения на ученика не се вземат под внимание.

По подразбиране default тази опция е отбелязана с ДА, което означава, че на учениците е разрешено а повторят урока. Предполага се, че само в изключителни случаи опцията ще бъде променена на НЕ.

Повторно оценяване: Когато на ученика се позволи да повтори урока, тази опция позволява на учителя да представи оценката от урока /на Страницата за оценки например/ или като средна, оценка от първия и всички следващи опити, или като най-добрата от всичките. Тази опция може да бъде променяна по всяко време.

Display Ongoing Score (Текущ резултат): Когато опцията е включена, на всяка страница ще се появяват спечелените до момента точки на ученика от общия брой. Например: ученикът е отговорил на 4 въпроса от по 5 точки и е дал 1 грешен отговор. Текущият резултат ще покаже, че той/тя до момента има 15/20 точки.

Allow student review (Позволи преглед): Това ще позволи на ученика да се върне и прегледа отново урока и да промени отговорите си.

Display Review Button (Покажи бутон за Преглед): Чрез тази опция се показва бутон след грешно отговорен въпрос, което позволява на ученика да опита отново. Той е неприложим за въпросите от тип есе, така че не използвайте функцията, ако боравите с такива въпроси.

Максимален брой опити (Максимален брой опити (от ученик)): Тази стойност определя максималния брой опити, които един ученик има, при отговарянето на който и да е въпрос от урока. В случай на въпроси, които не предоставят отговори, като например Short Answer или Numerical questions, тази стойност ще го препрати задължително към следващата страница.

Основната стойност е 5. По-малки стойности биха обезкуражили ученика да мисли над въпроса, а по-големите биха могли да доведат до разочарования.

Ако настроим стойността на 1, ученикът ще има само един шанс да отговори на въпроса. Това напомня заданията на Quiz модула с изключение на факта, че въпросите се представят на отделни страници и на практика се явява нещо като изпит.

Отбележете, че тази стойност е с общи параметри и се прилага към всички въпроси в урока, независимо от вида им.

Отбележете, че този параметър не се отнася за учители, проверяващи въпросите или разглеждащи урока. Проверката на броя на опитите става чрез стойности запазени в базата дани и опитите на учителите при въпросите не се записват. В крайна сметка учителят трябва да знае отговорите!

След верен отговор (Действие след верен отговор): Обичайното действие е да се следват указанията посочени в отговора. В повечето случаи ще е препращане към Следващата страница (Next Page) на урока. Ученикът бива логически насочван през урока, от началото до края му.

Обаче учебният модул може да е под формата на Flash Card задание. На ученикът се представя информация (опционално) и въпрос в случайно избран ред. Няма начало или край. Само карти, които се показват една след друга без определен ред.

Тази опция позволява два много подобни варианта на Flash Card принципа. Опцията “Show an unseen page”(покажи нова страница) никога не показва една страница два пъти. (дори ако ученикът НЕ е отговорил на въпроса от съответната страница). Другата опция “Show an unanswered page”(покажи неотговорена страница) показва на ученика страници през които вече е минал, но е дал грешни отговори.

И в двата урока тип Flash Card учителят може да използва или всичките Карти/Страници на урока или подбрана (случайно) бройка. Това става с параметъра “Number of Pages (Cards) to show” /Брой на страниците (картите) за показване”.

Display default feedback

Минимален брой въпроси (Минимален брой въпроси в урока): Когато един урок съдържа един или повече навигационни таблици, учителят трябва да нагласи този параметър. Стойността му определя долния лимит на брой на видяни въпроси за поставяне на оценка. Но НЕ задължава учениците да са отговорили на толкова въпроси.

Например, ако настроим този параметър на 20 предполага, че оценка ще бъде поставена ако ученикът е отворил /минал през/ най-малко 20 въпроса. Да вземем ученик, който преглежда само един раздел от даден урок с, да кажем, 5 страници и отговаря на всички въпроси вярно и решава да приключи урока, ако разбира се има такава опция в навигационната таблица, което е много вероятно. Ако този параметър не е настроен, резултатът му ще бъде 5 от 5, което е 100%. Но ако е настроен на 20, резултатът му ще бъде намален на 5 от 20, което е 25%. А ако друг ученик мине през всички раздели и отвори 25 страници и отговори на всички въпроси правилно, с изключение на два, то тогава резултатът му ще бъде 23 от 25 което е 92%.

Ако този параметър бъде настроен, на първата страница на урока ще пише:

В този урок от вас се очаква да опитате да отговорите на n-брой въпроси. Можете да опитате и на повече. Но ако опитате да отговорите на по-малко от съответния n-брой, резултатът ви ще бъде изчислен все едно сте отговорили на този n-брой.

Където, естествено, “n” се заменя със стойността, която сте дали на параметъра.

Когато този параметър бъде настроен, на учениците се казва на колко въпроса са отговорили и на колко се очаква да отговорят.

Брой страници/урок (Покажи брой страници (карти)): Този параметър се използва само при уроци използващи Flash Card. Основната стойност е 0, което означава, че всички карти/ страници се представят в един урок. Ако променим този параметър на повече от 0, то ние уточняваме броя на страниците. След като бъде показан този брой страници, урокът свършва и учиниците виждат оценката си.

Ако параметърът бъде променен на брой по-голям от съществуващите реално страници, урокът свършва когато всички страници бъдат показани.

Slide Show (Слайдшоу): Опцията позволява представянето на урока като слайдшоу с фиксирани размери и цвят. Ще се появи лента за превъртане ако съдържанието на страницата превишава размерите на слайда. Въпросите ще “изчезнат” от слайдшоу, само страниците /и навигационните таблици/ ще се показват на слайда по дефолт. Бутони със стандартния надпис “Следваща” и “Предишна” ще се покажат в левите и десни краища на слайда, ако бъде избрана тази опция. Под слайда ще бъдат центрирани други бутони.

Slide Show Width, Slide Show Height: Размери на слайда

Slide Show Background Color: Цвят на беграунда на слайда

Display Left Menu (Покажи ляво меню): Това показва списък на страниците (Навигационните страници) в урока.

И още, определяйки оценката да бъде по-голяма от 0, изучаващият урока трябва има оценка равна или по-голяма от определената за да може да види Left Menu /Лявото меню/. Това позволява на дизайнерите на Урока да накарат юзъра да премине през целия урок по време на първия си опит. След това, ако юзърът повтори урока, след като е получил необходимата оценка, зададена в проценти в полето “and only display if has grade greater than”, той/тя ще може да види Лявото меню за да го прегледа.

Progress Bar (Лента за отчитане на успеха): Сложете Лента за отчитане на успеха в долната част на урока. Обикновено, отчитането е по-точно при линейния Урок.

При изчисляване на общия процент, навигационните таблици и Question pages /страниците с въпроси/ на които е отговорено вярно, се броят при напредването на урока. При изчисляване общия брой страници в урока, клъстърите и страниците вътре в клъстъриге се броят за една страница а страниците обозначаващи End of Cluster /Край на клъстър/ и End of Branch Table/Край на навигационна таблица/ не се броят. Всички останали страници се включват в общия брой страници на Урока.

Забележка: примерните стилове на Лентата за отчитане на успеха не са впечатляващи. Всички стилове /напр. цветове, фон и др/ могат да бъдат променяни в mod/lesson/styles.php.

Password Protected Lesson (Урок защитен с парола): Не позволява на ученика да има достъп до урока докато не напише паролата.

Dependent on (Зависимост):Тази настройка позволява текущия урок да бъде зависим от представянето на ученика в друг урок от същия курс. Ако не са изпълнени изискванията на представянето, тогава ученикът няма да има достъп до този урок.

Условията за зависимост включват:

 • Time Spent:Време на изпита: Ученикът трябва да приключи в рамките на определено време.
 • Завършеност: Ученикът трябва да завърши съответния урок.
 • Оценка по-висока от: Ученикът трябва да получи за съответния урок оценка, по-добра от посочената в изискванията.

Могат да се използват различни комбинации на горните три условия.

Pop-up to file or web page (Pop-up файл или уеб-страница): Тази опция създава Pop-up прозорец за файл /например Мр3 файл/ или уебстраница в началото на урока . Също така, на всяка страница ща се изписва линк, който да отваря отново Pop-up при нужда.

По избор, може да се постави бутон “Close Window”/Затвори прозореца/ отдолу на Pop-up прозореца, за да се регулира височината и ширината на същия прозорец.

Link to an activity (Връзка за дейност): Падащото меню съдържа всички дейности на този курс. Ако изберете една, тогава ще се появи линк към тази дейност на края на Lesson /Урока/.

Number of High Scores DisplayedRequired field(Брой на показаните високи резултати): Въведете число, с което да обозначите колко от най-високите резултати /оценки/ да се показват.

Use this lesson’s settings as defaults (Използвайте тези настройки като основни): Изберете Да преди да запазите урока и настройките, които сте направили за този урок ще бъдат основни настройки за следващия ви.

Последно модифициране: неделя, 23 септември 2012, 04:09