Основна форма на проверовъчната, оценъчната и прогностичната рабоа със студентите в Moodle се явяват заданията. Заданието от тип "Он-лайн текст" предполага творческий отговор от студента/ученика. За хуманитарните специалности такъв вид задание се исползва за написване на есе. Студентът може да публикуваа отговорът веднага на сайтът (Задание от тип: "Он-лайн текст") , или да качи в сайта отговора като файл (Задание от тип "Отговор във вид на файл"), или да изпрати на сайта няколко файла (Задание от тип "Отговор във вид на няколко файла").

  Преподавателят може да ограничи времето и сроковете за изпълнение на заданието, да разреши ссамо един отговор без възможни повторни изпращания и да блокира в настройките възможността за изпращане на закъснели отговори. Внимателното следене на сроковете за изпълнение на заданието е много важно за студентите, за да успеят да подготвят отговора си навреме.

  При преглежданен на заданията от тип "Он-лайн текст", натиснете бутонът "Редактиране на  моят отговор", студентът переминава в режим редактиране на отговора. За да съхраните отговора след въвеждане натиснете бутонът  "Съхраняване на промените".

  Задание от типа "Отговор във вид на файл" или "Отговор във вид на няколко файла" предпола качване на сайта на файлове. Типът на файла/файловете се определя от преподавателя. Това може да бъде есе във вид документ създаден с MS Word, презентация във формат на MS PowerPoint, таблица във формат MS Excel и т. н. Заданието от тип отговор във вид на няколко файла предполага качване на няколко файла на сайта на Moodle. Броят на файловете на отговора се определя от преподавателя, а така също се изискват и коментари и бележки към всеки един отделен файл.

  Своят отговор на заданието студентът може да намери на страницата на заданията. След проверка на отговора преподавателя на страницата със задания се показва получената оценка придружена с рецензията на преподавателя. Получената от студента оценка автоматично се завежда във ведомостта.

  Задание от тип "Дейност извън системата по e-mail" не изисква отговор от страна на студента в рамките на самото задание. Такъв тип задание преподавателят може да използва за оценяване на активността на студента при разработката на wiki-проект или отговор в аудитория, например.

Последно модифициране: неделя, 3 октомври 2010, 19:21