Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle


Γ λ ω σ σ ά ρ ι ο  αγγλικών & ελληνικών όρων Moodle με την ελληνική/αγγλική μετάφραση (και εναλλακτικές μεταφράσεις/αντιστοιχίσεις). (Προσοχή: προτιμάται η απόδοση της προστακτικής με απρόσωπες εκφράσεις. Π.χ. save --> αποθήκευση και όχι σώσε ή αποθήκευσε.) Προσοχή, για να δείτε ή να κάνετε σχόλια πρέπει πρώτα να έχετε κάνει Εγγραφή στον ιστότοπο moodle.org, κατόπιν Σύνδεση στον λογαριασμό σας και τέλος Εγγραφή μέλους στην Ελληνική κοινότητα. Ειδικά για λάθη σε ελληνικό πακέτο, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα εδώ.

Προτιμώμενη εμφάνιση (όλων)

Εμφάνιση κατά ημερομηνία

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

radio button

κουμπί επιλογής, κουμπί μοναδικής επιλογής, ραδιοκομβίo


rate

εκτιμώ ή αξιολογώ; ρυθμός


rating

εκτίμηση ή αξιολόγηση;


re-attempt

ξανα-προσπαθώ


re-calculate

επαν-υπολογίζω, επανα-υπολογίζω, βλ. recalculate


Read only from

Μόνο για ανάγνωση από


Read only to

Μόνο για ανάγνωση μέχρι


recalculate

επανυπολογίζω, επαναϋπολογίζω, επανα-υπολογίζω, βλ. re-calculate


recipient

αποδέκτης


record

εγγραφή, ιστορικό


recording

εγγραφή ήχου/βίντεο, εγγραφή πολυμέσου, βίντεο/ηχογράφηση, εγγραφή


recover

ανάκτηση, ανακτώ


reference


refresh

ανανεώνω


register

καταχωρώ, καταχωρητής


registered

καταχωρημένος


registration

καταχώρηση


registry

μητρώο


rejected

μη δεκτή, απόρριψη, απορρίφθηκε, απαράδεκτη


release

διανομή, υποέκδοση, έκδοση/διανομή (για λογισμικό)

αποδέσμευση, απελευθέρωση (για IP)


render

τρόπος απόδοσης, τρόπος εμφάνισης

report

αναφορά, έκθεση


repository

αποθετήριο, χώρος αποθήκευσης

request

αίτημα


resend

επανάληψη αποστολής, επαναποστολή, επαναπροώθηση


reset

επαναρύθμιση, επαναφορά, επαναφέρω, επαναρχικοποιώ, επαναρχικοποίηση, δημιουργία νέου, ορισμός νέου, ξαναρύθμιση.


resolve


resource

πόρος


response


restore

επαναφορά, αποκατάσταση


restorer

συντηρητής


retention

διατήρηση, αποθήκευση


revert

αναίρεση, αναιρώ, επαναφορά, επαναφέρω, επιστροφή, επιστρέφω, επαναστρέφω, επαναστροφή


review

αξιολογώ, αξιολόγηση, εξετάζω, κρίνω, διορθώνω, εξέταση, κρίση, διόρθωση, ανασκόπηση, επισκόπηση


review (in ~)

εξέταση, υπο εξέταση, υπο αξιολόγηση, εξετάζεται, υπο κρίση, κρίνεται, επανεξέταση


reviewer

αξιολογητής, εξεταστής, κριτής, διορθωτής


rights

δικαιώματα


rotating

εκ περιτροπής, περιστρεφόμενος

route


RSS feeds

τροφοδοσίες RSS, ροές (ειδήσεων) RSS, τροφοδοτήσεις RSS


rubric

ρουμπρίκα, Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων, στήλη, στοιχείο, τίτλος, επικεφαλίδα, υπο στοιχείο