Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle


Γ λ ω σ σ ά ρ ι ο  αγγλικών & ελληνικών όρων Moodle με την ελληνική/αγγλική μετάφραση (και εναλλακτικές μεταφράσεις/αντιστοιχίσεις). (Προσοχή: προτιμάται η απόδοση της προστακτικής με απρόσωπες εκφράσεις. Π.χ. save --> αποθήκευση και όχι σώσε ή αποθήκευσε.) Προσοχή, για να δείτε ή να κάνετε σχόλια πρέπει πρώτα να έχετε κάνει Εγγραφή στον ιστότοπο moodle.org, κατόπιν Σύνδεση στον λογαριασμό σας και τέλος Εγγραφή μέλους στην Ελληνική κοινότητα. Ειδικά για λάθη σε ελληνικό πακέτο, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα εδώ.

Προτιμώμενη εμφάνιση (όλων)

Εμφάνιση κατά ημερομηνία

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  17  (Next)
  ALL

possibility

πιθανότητα


post

ανάρτηση, δημοσίευση, αναρτώ, δημοσιεύω


potential

δυναμικό (-ο,-η,-ο, της δύναμης)


practice

πρακτική, πρακτική (εξάσκηση)


pre-defined

προ-καθορισμένος


predefined

προκαθορισμένος


prediction

πρόβλεψη, πρόγνωση


preset

προρύθμιση, σετ προρυθμίσεων, προεπιλογή, προκαθορισμένη τιμή


prevent

παρεμπόδιση, παρεμποδίζω, εμποδίζω, αποτροπή, αποφυγή


privacy officer

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)


privacy policy

πολιτική απορρήτου, πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


privacy policy statement

δήλωση απορρήτου, δήλωση πολιτικής απορρήτου, δήλωση περί απορρήτου, δήλωση εχεμύθειας, δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής


private data

ιδιωτικά δεδομένα


process


processor


profiling

δημιουργία προφίλ


program

πρόγραμμα, προγραμματίζω


prompt

προτροπή, προτρεπτικό, παρακίνηση, προτρέπω, παρακινώ.


proper

κατάλληλος


property

ιδιότητα


provider

πάροχος, παροχέας


provision

προπαροχή, προπαρέχω, προετοιμασία, προμήθεια, προμήθευση, έκδοση, παροχή,

provisioned=προπαρεχόμενος

provisioning=προπαροχή


proxy

διακομιστής μεσολάβησης


Public Domain Dedication

Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα, δημοσιοποίηση χωρίς περιορισμούς


publish

εκδίδω, δημοσιεύω


Publish as LTI tool

«Δημοσίευση ως εργαλείο LTI», Έκδοση ως εργαλείου LTI (Learning Tools Interoperability=Διαλειτουργικότητα μαθησιακών εργαλείων).


purge

εκκαθαρίζω


purging

εκκαθάριση


purpose

σκοπός, δικαιολογητικός λόγος


push

ωθώ


push notification

προωθητικό μήνυμα


qualification

διαδικασία για να κάνω κάποιον να τηρεί τις προϋποθέσεις, τυπικό προσόν, τυπικές προϋποθέσεις, ποιοτικές προϋποθέσεις


qualify

κάνω κάποιον ικανό/ποιοτικό/να τηρεί τις προϋποθέσεις, τηρώ τις προϋποθέσεις


query

ερώτημα, αναζήτηση


querying

αναζήτηση...


question


quota


quotation

παράθεση, παράθεση/μνεία, παράθεση/μνημόνευση, παράθεση/αναφορά, παράθεση/παραπομπή


quote

παρένθεση


radio button

κουμπί επιλογής, κουμπί μοναδικής επιλογής, ραδιοκομβίo


rate

εκτιμώ ή αξιολογώ; ρυθμός


rating

εκτίμηση ή αξιολόγηση;


re-attempt

ξανα-προσπαθώ


re-calculate

επαν-υπολογίζω, επανα-υπολογίζω, βλ. recalculate


Read only from

Μόνο για ανάγνωση από


Read only to

Μόνο για ανάγνωση μέχρι


recalculate

επανυπολογίζω, επαναϋπολογίζω, επανα-υπολογίζω, βλ. re-calculate


recipient

αποδέκτης


record

εγγραφή, ιστορικό


recording

εγγραφή ήχου/βίντεο, εγγραφή πολυμέσου, βίντεο/ηχογράφηση, εγγραφήPage: (Previous)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  17  (Next)
  ALL