Terminologický slovník


Tento slovník obsahuje seznam klíčových českých termínů, které byly použity při překladu Moodle do češtiny (té češtiny, která je součástí distribuce). Je možné (a velice pravděpodobné), že s překladem některých pojmů nebudete souhlasit a svou vlastní instalaci Moodle si proto přizpůsobíte svým vlastním představám a zvyklostem vaší instituce (zeptejte se na podrobnosti vašeho místního správce Moodlu). Budeme rádi, když se o svou verzi překladu či o své názory a připomínky podělíte prostřednictvím tohoto kurzu - přesně podle principů svobodně sdíleného softwaru.

Momentální třídění: Podle poslední aktualizace vzestupně Třídit chronologicky: Podle poslední aktualizace změnit na sestupně | Podle data vytvoření

Stránka:  1  2  3  4  (Další)
  VŠE

Obrázek: David Mudrák

Enrol

autor David Mudrák - Pátek, 30. duben 2004, 22.22
 

Enrol - Zapsat do kurzu
Enrolment key - Klíč k zápisu
Unenrol - Vyškrtnout z kurzu

Zapsáním do kurzu se rozumí proces, kdy se (již zaregistrovaný a přihlášený) uživatel stává studentem v daném kurzu. To se děje většinou tak, že se poprvé pokusí otevřít stránky žádaného kurzu a souhlasí s tím, že se stává účastníkem vybraného kurzu.
Je-li kurz uzamčen a chráněn klíčem k zípisu, je uživatel vyzván k jeho vložení.

Srov. terminologii: Registration (registrace uživatele), Login (přihlášení na stránky), Enrol (zápis do kurzů), Logout (odhlášení ze stránek), Unenrol (vyškrtnout ze seznamu účastníků kurzu).
Pozor na míchání těchto pojmů (např. "odhlásit se z kurzu").


Obrázek: Petr Skoda

Course format

autor Petr Skoda - Čtvrtek, 15. červenec 2004, 23.03
 

Course format - Upořádání kurzu

Určuje uspořádání kurzu, definuje se pro každý kurz v jeho Nastavení. Současná verze Moodle umožňuje tři možné způsoby uspořádání kurzu:

Týdenní uspořádání (Weekly format)

  • Kurz je uspořádán v týdnech jdoucích po sobě s jasným datem začátku a konce. V každém z nich jsou určeny činnosti studentů v daném týdnu. Některé z těchto činností, například "písemná práce", mohou mít určenu dobu, řekněme dva týdny, po které se stanou nepřístupnými.

Tématické uspořádání (Topics format)

  • Je velmi podobné týdennímu uspořádání, pouze "týdnu" říkáme "téma". Tato témata nejsou vázána žádným časovým limitem, proto nemusíte určovat žádné datumy.

Diskusní uspořádání (Social format)

  • Toto uspořádání je zaměřeno na jedno hlavní diskusní fórum - "Společné fórum" (Social forum), které se objevuje v seznamu na hlavní stránce. Toto uspořádání je vhodné pro volnější kurzy bez pevné organizace. Dokonce se nemusí jednat ani o kurzy, ale například o školní či třídní nástěnku.

Obrázek: David Mudrák

Social

autor David Mudrák - Čtvrtek, 15. červenec 2004, 23.18
 

Social - Společné

Social format - Diskusní uspořádání

V Moodle překládáme toto slovo většinou jako Společné. Označují se tak kurzy nebo činnosti v kurzech, u nichž se předpokládá zapojení většího množství studentů.

Diskusní fórum označované jako Social forum proto překládáme jako Společné fórum.

V dřívějších verzích (před R1.3.2) existoval rovněž překlad Společenské, který byl však shledán nevhodným (srov. Společná diskuse x Společenská diskuse).

Uspořádání kurzu Social format je překládáno jako Diskusní uspořádání (viz Course format).

Obrázek: David Mudrák

Delete

autor David Mudrák - Neděle, 18. červenec 2004, 20.21
 

Delete - Odstranit

I když se pro překlad nabízí více termínů (typicky Smazat), téměř všude používám pro překlad slovo Odstranit.Obrázek: David Mudrák

Moodle

autor David Mudrák - Středa, 8. září 2004, 03.03
 

Moodle

Slovo Moodle je zkratkou z Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (modulové objektově orientované dynamické vzdělávací prostředí). Vyslovuje se [můdl] a do češtiny jej nepřekládáme. Ve starších textech nebylo toto slovo skloňováno, nyní se již můžeme setkávat s Moodlem či mluvit o Moodlu.Obrázek: David Mudrák

Survey

autor David Mudrák - Středa, 8. září 2004, 03.08
 

Survey - Průzkum

Jeden z modulů činností v Moodle. Před verzí R1.4 byl překládán jako Dotazník, toto slovo je však nyní vyhrazeno pro vyvíjený modul Questionnaire.
Modul Průzkum umožuje vložit do vašeho kurzu jeden ze standardních (rozuměj v Tichomoří běžnějším než u nás) dotazníků, které zjišují například postoje vašich studentů k myšlení a učení (ATTLS) nebo jejich pocity z online výuky (COLLES).


Obrázek: David Mudrák

Choice

autor David Mudrák - Středa, 8. září 2004, 03.12
 

Choice - Anketa

Jeden z modulů v Moodle. Před verzí R1.4 překládán jako Hlasování, poté změněno na Anketa (tento termín je na českých WWW stránkách běžnější).
Anketa umožuje vložit do vašeho kurzu jednoduchou anketní otázku s předdefinovanými odpověďmi. Výsledky ankety je možno utajit, zveřejnit anonymně nebo zveřejnit včetně jmen studentů.


Obrázek: David Mudrák

Curve to

autor David Mudrák - Středa, 8. červen 2005, 23.17
 

Curve to - Přepočítat na

V Klasifikaci je možno nastavit jakoby jiný maximální dosažitelný počet bodů:

Curve To: Allows you to curve grades. Set this item to what you would like the particular graded item graded out of. So if the max grade was 30 and curve to was set at 28 students grades and percents would be calculated against a possible 28 points rather than 30.


Obrázek: David Mudrák

Hi

autor David Mudrák - Pondělí, 13. červen 2005, 05.05
 

Hi! - Zdravíčko! zubit se

I přes časté námitky proti tomuto nepříliš formálnímu pozdravu bych rád ctil něco jako "Ducha Moodlu" - Martin Dougiamas vkládal přátelský pozdrav "Hi!" do začátku všech automaticky generovaných emailů a uvedený překlad pokládám za rozumný kompromis mezi velmi osobním "Ahoj!" a příliš formálním "Dobrý den".

Obrázek: David Mudrák

Theme

autor David Mudrák - Pondělí, 13. červen 2005, 05.06
 

Theme - Motiv

Kvůli podobnosti s motivy pracovní plochy ve Windows a dále proto, že "Téma" používám pro překlad slova "Topic".Stránka:  1  2  3  4  (Další)
  VŠE