Нормативни актове


Нормативни актове- Стратегии | Закони | ПМС | Наредби | Правилници | Учебни програми | Учебно-изпитни програми | Други


Сега подредени по По дата на обновяване намаляващ Подреждане: По дата на създаване | По дата на обновяване променяне на нарастващ

Страница:  1  2  (Още)

З А К О Н за развитието на академичния състав в Република България

41-то Народно Събрание прие нов закон за развитието на академичния състав в Република България - 15 април 2010 г.

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за продължаващо професионално обучение за периода 2005-2010 година

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за продължаващо професионално обучение за периода 2005-2010 година


НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ (УЦЖ) за периода 2008 – 2013 година

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ (УЦЖ) за периода 2008 – 2013 година

На 15 декември 2008 г. беше проведена заключителната конференция по проект  „Популяризиране на ученето през целия живот в България" 2007-3865/001-001.
Проектът се реализира съвместно от МОМН и Министерството на труда и социалната политика и с финансовата подкрепа на Европейската комисия.В рамките на проекта е разработена Интернет страница с адрес: http://www.learning-bg.com.


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 - 2015г.)

National program for development of school education and preschool education and training


ЗАКОН за достъп до обществена информация

ЗАКОН за достъп до обществена информация

Law on Access to Public Information


•Закон за кредитиране на студенти и докторанти ДВ, бр. 69 от 5.08.2008 г

Закон за кредитиране на студенти и докторанти
Обн., ДВ, бр. 69 от 5.08.2008 г., изм., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.


ЗАКОН за кредитиране на студенти и докторанти

ЗАКОН за кредитиране на студенти и докторанти

LAW lending undergraduate and graduate students (student's and PhD's credits)


ЗАКОН за насърчаване на научните изследвания

ЗАКОН за насърчаване на научните изследвания

LAW of Encourage the scientific research work in Bulgaria


ЗАКОН за научните степени и научните звания

ЗАКОН за научните степени и научните звания

Law Act on Academic Degrees and Ranks


ЗАКОН за висшето образование

ЗАКОН за висшето образование

High Education LawСтраница:  1  2  (Още)