Нормативни актове


Нормативни актове- Стратегии | Закони | ПМС | Наредби | Правилници | Учебни програми | Учебно-изпитни програми | Други

Всички категории

Страница:  1  2  (Още)

•Закон за кредитиране на студенти и докторанти ДВ, бр. 69 от 5.08.2008 г

Закон за кредитиране на студенти и докторанти
Обн., ДВ, бр. 69 от 5.08.2008 г., изм., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.


З А К О Н за развитието на академичния състав в Република България

41-то Народно Събрание прие нов закон за развитието на академичния състав в Република България - 15 април 2010 г.

ЗАКОН за висшето образование

ЗАКОН за висшето образование

High Education Law


ЗАКОН за достъп до обществена информация

ЗАКОН за достъп до обществена информация

Law on Access to Public Information


ЗАКОН за кредитиране на студенти и докторанти

ЗАКОН за кредитиране на студенти и докторанти

LAW lending undergraduate and graduate students (student's and PhD's credits)


ЗАКОН за народната просвета

ЗАКОН за народната просвета (Legislation of Education in Bulgaria)


ЗАКОН за насърчаване на научните изследвания

ЗАКОН за насърчаване на научните изследвания

LAW of Encourage the scientific research work in Bulgaria


ЗАКОН за научните степени и научните звания

ЗАКОН за научните степени и научните звания

Law Act on Academic Degrees and Ranks


ЗАКОН за професионалното образование и обучение

ЗАКОН за професионалното образование и обучение

Law on Vocational Education and Training in Bulgaria


ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

LAW on the educational degrees, General Education Minimum and CurriculumСтраница:  1  2  (Още)