Стандарти за електронно обучение (eLearning Standards)Паралелно с развитието на Средите за Виртуално Обучение (СВО) се налага разработката на стандарти и спецификации като средство за стандартизация на електронните учебни ресурси. Първоначалната разработка на стандартите (СтеО) , наречена спецификация, представлява съвкупност от основни правила и принципи. В резултат на множество изследвания и опити акредитирани организации признават тези спецификации за международни стандарти. (Изтегляне...)

СтеО дефинират съгласувана информация (съдържание), с която могат да работят както системите за управление на обучението, така и други разработчици на тази информация, оформена чрез съответните стандарти.

СтеО трябва да удовлетворяват следните изисквания [ SCORM Ow ]:
 • достъпност – осигуряване на достъп до учебните ресурси с учебна цел от отдалечено местоположение, за да бъдат доставяни до различни други местоположения;
 • многофункционалност– описание на учебните компоненти в една насока с един набор от команди и използване в друга насока с друг набор от команди;
 • стабилност– устойчивост на учебния ресурс на технологическите промени, без да се конструира, конфигурира и кодира отново;
 • многократноизползване – обединение на учебни компоненти в много приложения и контексти.

По-важните организации и техните актуални участия в развитието на СтеО са:


AICC, IMS Global Consortium, ADL, IEEE и ARIADNE.

Би могло да се каже, че повечето от системите завиртуално обучение са разработени на базата на един единствен стандарт, катотова не означава, че те осигуряват преносимост на учебните ресурси. Прилагането на стандартите в СВО осигурява добра структурана описание на дигиталното дидактическо съдържание, на виртуалните курсове и участниците втях, както и на дизайна на електронните образователни системи. Преносимостта наданни между различни СВО до голяма степен се определя и зависи от спазването на конкретни СтеО. За съжаление, в повечето практически разработки, СтеО не намират своето място. Основните причини са свързани с големия брой на СтеО и множеството категории, характеристики и параметри, които трябва да бъдат удовлетворени от СВО. От друга страна, по-пълното и стриктното спазване на СтеО оскъпява разработването на дадена СВО, при това – без гаранция за успех и осигуряване на преносимостта на учебнитер есурси в друга СВО. Ето защо, при изграждането на СВО все по-актуално става решаването на въпроса за преносимостта на дигиталното дидактическо съдържание.

Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я |
Сега подредени по Име нарастващ Нареждане по: Фамилия | Име променяне на намаляващ

Страница: (Обратно)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  16  (Още)

Strong Developer and Project Manager

Daniel Denev

Strong Developer and Project Manager

LOM на EEE LTSC

от Daniel Denev - вторник, 4 август 2009, 16:34
 
Най-утвърдената IEEELTSC спецификация е LOM, коятоопределя концептуална схема на дигитално дидактическо съдържание описани чрезпредварително дефинирани и утвърдени елементи.

Стандартът LOM определя структурата на инстанция метаданни за учебен ресурс. За тозистандарт учебният ресурс се дефинира като обект, който може да се използва заобучение, образование или квалификация. Инстанцията метаданни, която се въвеждаза учебен ресурс, описва неговите характеристики. Тези характеристики сегрупират в девет категории:

 • General (Основна категория) –групира основната информация, която описва учебния ресурс като цяло;
 • Lifecycle (Жизнен цикъл) – групирахарактеристиките, които се отнасят към историята и текущото състояние научебния ресурс, както и на онези учебни ресурси, които са оказали влияние върхутекущия ресурс по време на неговата еволюция.
 • Meta-metadata ( Мета-метаданни) – групираинформацията за самия запис на метаданните;
 • Technical (Техническа категория) – групира техническите характеристики иизисквания на учебния ресурс;
 • Educational (Образователнакатегория) – групира образователните и педагогическите характеристики научебния ресурс;
 • Rights (Права) – описва правата засобственост и условията за ползване на учебния ресурс;
 • Relation (Отношение) – описвахарактеристиките, които определят връзката между учебния ресурс и други целевиучебни ресурси;
 • Annotation (Анотация) – осигурявакоментари за образователната полза от учебния ресурс и информация за това когаи от кого е създаден;
 • Classification (Класификация) – описва къде попада учебния ресурс вспецифичните класификационни системи. Тази категория дава възможност на крайнияпотребител да класифицира учебния ресурс според произволна класификационна структура.

Стандартът LOM се използва като основа заразработване на други спецификации (IMS Meta-data и SCORM Meta-data).Организацията IEEE не предоставя спецификации, дефиниращи начина, по който СВОще визуализира или използва инстанцията метаданни за учебен ресурс. През 2002година LOM спецификацията се превръща в стандарт, одобрен от IEEE.

Концептуалната схема данни, специфицирана в тозистандарт, позволява лингвистично разнообразие на учебните ресурси и инстанциитеметаданни, които ги описват. Тази схема специфицира също така и данните, откоито се създава инстанцията метаданни за учебния ресурс.Страница: (Обратно)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  16  (Още)