Стандарти за електронно обучение (eLearning Standards)Паралелно с развитието на Средите за Виртуално Обучение (СВО) се налага разработката на стандарти и спецификации като средство за стандартизация на електронните учебни ресурси. Първоначалната разработка на стандартите (СтеО) , наречена спецификация, представлява съвкупност от основни правила и принципи. В резултат на множество изследвания и опити акредитирани организации признават тези спецификации за международни стандарти. (Изтегляне...)

СтеО дефинират съгласувана информация (съдържание), с която могат да работят както системите за управление на обучението, така и други разработчици на тази информация, оформена чрез съответните стандарти.

СтеО трябва да удовлетворяват следните изисквания [ SCORM Ow ]:
 • достъпност – осигуряване на достъп до учебните ресурси с учебна цел от отдалечено местоположение, за да бъдат доставяни до различни други местоположения;
 • многофункционалност– описание на учебните компоненти в една насока с един набор от команди и използване в друга насока с друг набор от команди;
 • стабилност– устойчивост на учебния ресурс на технологическите промени, без да се конструира, конфигурира и кодира отново;
 • многократноизползване – обединение на учебни компоненти в много приложения и контексти.

По-важните организации и техните актуални участия в развитието на СтеО са:


AICC, IMS Global Consortium, ADL, IEEE и ARIADNE.

Би могло да се каже, че повечето от системите завиртуално обучение са разработени на базата на един единствен стандарт, катотова не означава, че те осигуряват преносимост на учебните ресурси. Прилагането на стандартите в СВО осигурява добра структурана описание на дигиталното дидактическо съдържание, на виртуалните курсове и участниците втях, както и на дизайна на електронните образователни системи. Преносимостта наданни между различни СВО до голяма степен се определя и зависи от спазването на конкретни СтеО. За съжаление, в повечето практически разработки, СтеО не намират своето място. Основните причини са свързани с големия брой на СтеО и множеството категории, характеристики и параметри, които трябва да бъдат удовлетворени от СВО. От друга страна, по-пълното и стриктното спазване на СтеО оскъпява разработването на дадена СВО, при това – без гаранция за успех и осигуряване на преносимостта на учебнитер есурси в друга СВО. Ето защо, при изграждането на СВО все по-актуално става решаването на въпроса за преносимостта на дигиталното дидактическо съдържание.

Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я |
Сега подредени по Име нарастващ Нареждане по: Фамилия | Име променяне на намаляващ

Страница: (Обратно)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  16  (Още)

Strong Developer and Project Manager

Daniel Denev

Strong Developer and Project Manager

IMS QTI

от Daniel Denev - вторник, 4 август 2009, 16:44
 

IMS QTI представя структурата научебните ресурси [IMS QTI] и описва представянето на въпроси и тестове,оценяване на получените отговори, осъществяване на обратна връзкас потребителите и връщане на резултатите в единна среда за виртуалнообучение.

Ключовите дефиниции в спецификацията IMS QTI [ IMS QTI ] са:


 • учебна единица (Item)– обект, който включва информация за задаване на въпроси, форма на предаване, обработване на въпроса, обработка на следващияотговор и съответстващата обратна връзка. Основните елементи, описващи всякаучебна единица са qticomment (обяснителнабележка в XML схемата), duration(дефинира позволената продължителност на дадена дейност), itemmetadata (контейнер за описанието на метаданните на учебнаединица), objectives (контейнер заописание на обектите на учебна единица), itemcontrol(откриване на подходящия тип обратна връзка, която съответства на даденаучебна единица), itemprecondition (проверкадали текущата избрана и следващата избрана учебна единица могат да са активнит.е. неговите предусловия са истина), itempostcondition(проверява дали следващия избран item, може да бъде активиран т.е. текущитеусловия са истина.), itemrubric rubric(съдържание,което може да се използва за описание на информация относно учебна единица като въпроскъм потребителя), resprocessingitemproc _ extension itemfeedback (множествоот обратни връзки); (съхранява информацията за това как да бъде оценен даден отговор), (възможност за включване на собствени нива на отговорItem от обработващите модели, които се различават от онези, поддържани велемента resprocessing);

 • секция (Section) – обект, който представлява колекция от нула или повече единици и/или секции. Негови поделементи са: qticomment, duration, qtimetadata, objectives, sectioncontrol ( установяване на състоянието на достъпнитетипове обратна връзка с отношение към Section),sectionprecondition (определяне далиследващия избран Section може да бъде активен т.е. текущите предусловия саистина.), sectionpostcondition (определянедали следващия избран Section може да бъде активен т.е. текущите следусловия саистина) , rubric, presentation_material (общо съдържание за елементите наследници, използван даустанови подходящия контекст за тези елементи), outcomes_processing(оценяване на получените отговори), sectionproc_extension(възможност за включване на отделни алтернативни нива на Section,отговарящ заобработката вместо елемента sectionprocessing), sectionfeedbackselection_ordering(указания за избор и нареждане, които да бъдат приложени към крайнитеструктури Assessment или Section), reference(основен склад- контейнер за material, която е свързана с последователни обектив Section или Assessment), itemref(недефенирани учебни единици могат да се използват) / sectionref (съдържане на feedback material, който трябва дабъде представен на потребителите.), (неопределено дефинирани Sections могат да бъдатизползвани)/ section;
 • оценка (Assessment) – обект, който се състои от една или повече секции и представляваструктура данни Оценка (Assessment) .Поделемeнтите, които го определят са qticomment,duration, qtimetadata, objectives, assessmentcontrol (състоянието на допустимитетипове обратни връзки, отнасящи се до assessment.), rubric, presentation_materials, outcomes_processing, assessproc_extension (), assessfeedback(обратната връзка, която се съдържа в material и е присъща за потребителя.), selection_ordering , reference, sectionref / section;

 •  група обекти (Object Bank) – основен обект, който може дабъде обменян чрез спецификацията IMS QTI.. Представлява съвкупност от единиции/или секции, които са били обединени, за да се създаде група от единици;

 • участник (Participant) – потребителя,който взаимодейства с оценяването;

 •  представяне (Presentation) – обект, който описвапредставянето на съдържанието и възможните отговори. Неговиподелементи са qticomment, flow, material, response_lid(тип - отговор, свързан с избора на отговори от набор от дефинирани въпроси,представени на потребителя. Самото съдържание на отговора не е важно), response_xy (тип-отговор, свързан сравностойно-базирани въпроси. Потребителя се очаква да поддържа xy-point наекрана(като използва мишка или друг показалец) като отговори на въпроси), response_str (тип-отговор, свързан стекстово-базирани въпроси.), response_num( . ), response_grp(типа отговор свързан с избора на отговори, които се използват да обозначаватвръзки между два и повече елементи. Този елемент се използва, когато имамесъвпадане на обекти.), response_extension(дава възможност за включване на отделни алтернативни формати за отговор, коитосе различават от елементите дефинирани като response_lid, response_xy,response_str, response_num, response_grp.);

 • изпитен запис (Examinee Record) – множество от резултати, които са получени следрешаването на определен брой задачи. Представлява архивен запис на оценките,получени в процеса на обучение;

 •  резултати (Outcomes) – съвкупност от резултати които могат да бъдат оценени от елемента responseprocessing;

 • отговор (Response) – множествоот отговори, които потребителя дава;

 •  ниво на представяне (Flow) –определя ниво в представянето на съдържанието на дадена учебна единица;


дефинирано от елементите matbreak (определена пауза в блоковата структура на параграф), mattext (текстово съдържание), matemtext (текст, върху който трябва дасе акцентира), matimage (графичнотосъдържание), mataudio(аудиосъдържание), matvideo ( видеосъдържанието ), matapplet (JAVA аплета) и matapplication.Основните процеси в IMS QTIспецификацията са:
 • избор на действия (Activity Selection) – избор на следващата дейност в зависимост от постигнатитерезултати до момента;
 • формиране на резултати (Outcomes Processing) – съгласуване на всички получени оценки за образуване наобща такава;
 • определяне на тегло на резултат (Scoring Weights) – дефиниране тежестта на точките, които да бъдатприсъединени към изходния резултат на потребителя;
 • оценяване на отговор (Response Processing) – процесът на оценяване на отговора на потребителя.Страница: (Обратно)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  16  (Още)