Стандарти за електронно обучение (eLearning Standards)Паралелно с развитието на Средите за Виртуално Обучение (СВО) се налага разработката на стандарти и спецификации като средство за стандартизация на електронните учебни ресурси. Първоначалната разработка на стандартите (СтеО) , наречена спецификация, представлява съвкупност от основни правила и принципи. В резултат на множество изследвания и опити акредитирани организации признават тези спецификации за международни стандарти. (Изтегляне...)

СтеО дефинират съгласувана информация (съдържание), с която могат да работят както системите за управление на обучението, така и други разработчици на тази информация, оформена чрез съответните стандарти.

СтеО трябва да удовлетворяват следните изисквания [ SCORM Ow ]:
  • достъпност – осигуряване на достъп до учебните ресурси с учебна цел от отдалечено местоположение, за да бъдат доставяни до различни други местоположения;
  • многофункционалност– описание на учебните компоненти в една насока с един набор от команди и използване в друга насока с друг набор от команди;
  • стабилност– устойчивост на учебния ресурс на технологическите промени, без да се конструира, конфигурира и кодира отново;
  • многократноизползване – обединение на учебни компоненти в много приложения и контексти.

По-важните организации и техните актуални участия в развитието на СтеО са:


AICC, IMS Global Consortium, ADL, IEEE и ARIADNE.

Би могло да се каже, че повечето от системите завиртуално обучение са разработени на базата на един единствен стандарт, катотова не означава, че те осигуряват преносимост на учебните ресурси. Прилагането на стандартите в СВО осигурява добра структурана описание на дигиталното дидактическо съдържание, на виртуалните курсове и участниците втях, както и на дизайна на електронните образователни системи. Преносимостта наданни между различни СВО до голяма степен се определя и зависи от спазването на конкретни СтеО. За съжаление, в повечето практически разработки, СтеО не намират своето място. Основните причини са свързани с големия брой на СтеО и множеството категории, характеристики и параметри, които трябва да бъдат удовлетворени от СВО. От друга страна, по-пълното и стриктното спазване на СтеО оскъпява разработването на дадена СВО, при това – без гаранция за успех и осигуряване на преносимостта на учебнитер есурси в друга СВО. Ето защо, при изграждането на СВО все по-актуално става решаването на въпроса за преносимостта на дигиталното дидактическо съдържание.

Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я |
Сега подредени по Име нарастващ Нареждане по: Фамилия | Име променяне на намаляващ

Страница: (Обратно)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  16  (Още)

Strong Developer and Project Manager

Daniel Denev

Strong Developer and Project Manager

ARIADNE

от Daniel Denev - вторник, 4 август 2009, 16:06
 
ARIADNE [ARIADNE] е фондация, която разработва проекти за развитието на висшето образование в Европа. Основната цел на тази организация е свързвана сподпомагането и усъвършенстването на многократнотоизползване на електронни учебни ресурси от университети и корпорации.
Общоприетапубликация на фондацията ARIADNE е стандартът
ARIADNE
разработка ипопуляризиране на отворени спецификации за усъвършенстване на online дейностикато поместване и използване на учебни ресурси, управление на учебния процес, обмянана учебни обекти между административни системи и СВО. IMS разполага с най-голямброй XML базирани спецификации, коитоописват ключовите характеристики на учебните курсове, уроци, задачи, обучаемигрупи, като осигуряват и структури за описание на метаданни за електроннообучение, пакетиране на ресурси и описание на структурата на задачата. IMS и AICC координират усилията си заедно с организацията IEEE/LTSC (LearningTechnology Standards Committee). В допълнение може да уточним, че AICC планирада включи IMS спецификациите в своите разработки за осигуряване на преносимост.Най-утвърдените спецификации на организацията IMS са IMS Metadata, IMSQuestion& Test Interchange и IMSContent Packaging.


Страница: (Обратно)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  16  (Още)