Стандарти за електронно обучение (eLearning Standards)Паралелно с развитието на Средите за Виртуално Обучение (СВО) се налага разработката на стандарти и спецификации като средство за стандартизация на електронните учебни ресурси. Първоначалната разработка на стандартите (СтеО) , наречена спецификация, представлява съвкупност от основни правила и принципи. В резултат на множество изследвания и опити акредитирани организации признават тези спецификации за международни стандарти. (Изтегляне...)

СтеО дефинират съгласувана информация (съдържание), с която могат да работят както системите за управление на обучението, така и други разработчици на тази информация, оформена чрез съответните стандарти.

СтеО трябва да удовлетворяват следните изисквания [ SCORM Ow ]:
  • достъпност – осигуряване на достъп до учебните ресурси с учебна цел от отдалечено местоположение, за да бъдат доставяни до различни други местоположения;
  • многофункционалност– описание на учебните компоненти в една насока с един набор от команди и използване в друга насока с друг набор от команди;
  • стабилност– устойчивост на учебния ресурс на технологическите промени, без да се конструира, конфигурира и кодира отново;
  • многократноизползване – обединение на учебни компоненти в много приложения и контексти.

По-важните организации и техните актуални участия в развитието на СтеО са:


AICC, IMS Global Consortium, ADL, IEEE и ARIADNE.

Би могло да се каже, че повечето от системите завиртуално обучение са разработени на базата на един единствен стандарт, катотова не означава, че те осигуряват преносимост на учебните ресурси. Прилагането на стандартите в СВО осигурява добра структурана описание на дигиталното дидактическо съдържание, на виртуалните курсове и участниците втях, както и на дизайна на електронните образователни системи. Преносимостта наданни между различни СВО до голяма степен се определя и зависи от спазването на конкретни СтеО. За съжаление, в повечето практически разработки, СтеО не намират своето място. Основните причини са свързани с големия брой на СтеО и множеството категории, характеристики и параметри, които трябва да бъдат удовлетворени от СВО. От друга страна, по-пълното и стриктното спазване на СтеО оскъпява разработването на дадена СВО, при това – без гаранция за успех и осигуряване на преносимостта на учебнитер есурси в друга СВО. Ето защо, при изграждането на СВО все по-актуално става решаването на въпроса за преносимостта на дигиталното дидактическо съдържание.

Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я |
Сега подредени по Име нарастващ Нареждане по: Фамилия | Име променяне на намаляващ

Страница: (Обратно)   1  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

Strong Developer and Project Manager

Daniel Denev

Strong Developer and Project Manager

е SCORM Sequence and Navigation (SN)

от Daniel Denev - вторник, 4 август 2009, 16:28
 

Друга важна спецификация на ADL е SCORM Sequence and Navigation (SN),която описва методиката за управление инавигация на процеса на обучение, представен посредством XML елементи.SCORM SN е разработена на основата на IMS Simple Sequencing (SS), която дефинира метод запредставяне на определено поведение на обучаемия, което системата за управлениена обучението трябва да проследява. Ето защо тези спецификации разпознават саморолята на обучаемия и игнорира действия, извършени от инструктури, преподавателиили ментори.

SCORM SN дефинира отговорностите на системите за управление на обучението приуправление на логически свързана последователност от данни (SCO или Assets)и възможните действия, коитообучаемия може да предприема след извършване на дадената дейност. По този начин се осигурява обучение, контролилано отобучаемия. Важни елементи на спецификацията са:

  • концепцияза управление на обучението, включваща необходимата за това терминология(дърво на дейностите, учебна дейност, клъстер);
  • модел задефиниране на управление на обучението, който включва подробно описание иизисквания към самото проследяване;
  • модел насредата за управление и детайлно описание на системата за управление наобучението;
  • контролиза навигация и изисквания;
  • модел зауправление на данните.

SCORM SN описва как в процеса на обучение могат дабъдат проведени различни стратегии наобучение, който отговарят на различни начини за неговото проследяване.SCORM Metadata не се използва при управлението, тъй като не оказва никаквовлияние върху него. Чрез SCORM Content Packaging може да бъде представен курс,урок или модул, след което да бъде интерпретиран от системата за управление наобучението, която спазва и използва SCORM SN спецификацията.


Страница: (Обратно)   1  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16