Стандарти за електронно обучение (eLearning Standards)Паралелно с развитието на Средите за Виртуално Обучение (СВО) се налага разработката на стандарти и спецификации като средство за стандартизация на електронните учебни ресурси. Първоначалната разработка на стандартите (СтеО) , наречена спецификация, представлява съвкупност от основни правила и принципи. В резултат на множество изследвания и опити акредитирани организации признават тези спецификации за международни стандарти. (Изтегляне...)

СтеО дефинират съгласувана информация (съдържание), с която могат да работят както системите за управление на обучението, така и други разработчици на тази информация, оформена чрез съответните стандарти.

СтеО трябва да удовлетворяват следните изисквания [ SCORM Ow ]:
  • достъпност – осигуряване на достъп до учебните ресурси с учебна цел от отдалечено местоположение, за да бъдат доставяни до различни други местоположения;
  • многофункционалност– описание на учебните компоненти в една насока с един набор от команди и използване в друга насока с друг набор от команди;
  • стабилност– устойчивост на учебния ресурс на технологическите промени, без да се конструира, конфигурира и кодира отново;
  • многократноизползване – обединение на учебни компоненти в много приложения и контексти.

По-важните организации и техните актуални участия в развитието на СтеО са:


AICC, IMS Global Consortium, ADL, IEEE и ARIADNE.

Би могло да се каже, че повечето от системите завиртуално обучение са разработени на базата на един единствен стандарт, катотова не означава, че те осигуряват преносимост на учебните ресурси. Прилагането на стандартите в СВО осигурява добра структурана описание на дигиталното дидактическо съдържание, на виртуалните курсове и участниците втях, както и на дизайна на електронните образователни системи. Преносимостта наданни между различни СВО до голяма степен се определя и зависи от спазването на конкретни СтеО. За съжаление, в повечето практически разработки, СтеО не намират своето място. Основните причини са свързани с големия брой на СтеО и множеството категории, характеристики и параметри, които трябва да бъдат удовлетворени от СВО. От друга страна, по-пълното и стриктното спазване на СтеО оскъпява разработването на дадена СВО, при това – без гаранция за успех и осигуряване на преносимостта на учебнитер есурси в друга СВО. Ето защо, при изграждането на СВО все по-актуално става решаването на въпроса за преносимостта на дигиталното дидактическо съдържание.

Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я |
Сега подредени по Име нарастващ Нареждане по: Фамилия | Име променяне на намаляващ

Страница: (Обратно)   1  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  (Още)

Strong Developer and Project Manager

Daniel Denev

Strong Developer and Project Manager

SCORM Run Time Environment

от Daniel Denev - вторник, 4 август 2009, 16:24
 

SCORM Run Time Environment [SCORMRTE] осигурява средства за комуникация между множество електронни представянияна данни и СВО. Съществува общ начин за стартиране на учебния ресурс и общ метод за комуникация между ресурса и системата.

Спецификациите, които съставляват SCORM Run TimeEnvironment, са Data Model, Launch и Communication API.

Data Model е множество от елементи данни, които дефинират информация за осъществяване на комуникацията.СВО трябва да бъде информирана за състоянието на учебния ресурс по време насесиите на неговото трансформиране и SCO очаква да знае за това.

Launch представлява съвкупност от процедури за установяване на комуникация между предаваните ресурси и СВО ,така че те са стандартизирани посредством използването на общ API, койтопредставлява комуникационен механизъм за уведомяване на СВО за състоянието научебния ресурс (начало, край, грешка в условието) и се използва за достъп инастройка на данни (резултат, времеви ограничения и т.н.) между СВО и SCO.Компонентите, които могат да бъдат пренасяни са Assets и SCO.

Съществуват различни изисквания при пренасянето на дигитално дидактическо съдържание, които зависят от типа наресурса . СВО имат отговорността за управление на процеса на преносимостчрез използването на SCORM Content Packaging. При осигуряването на преносимост на Assets е необходимо да се използва HTTP протокол. Преносими SCO могат да бъдат управлявани само от СВО. Не е възможнодаден SCO да бъде направляван от друг SCO;


Страница: (Обратно)   1  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  (Още)