Filtre TeX


Traducció catalana del Glossari de termes del filtre TeX que originàriament es publicà en anglès.

A més de la traducció de l'original s'ha fet una adaptació, actualització i ampliació.

Es pot descarregar per importar-lo a qualsevol Moodle des d'aquí.
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

S

senyaladors

A vegades,per alguna demostració o aclariment, ens interessa senyalar diferents elements d'una sèrie. Ho podem aconseguir amb els comandaments brace.

Sintaxi: senyalador superior: \overbrace{ }^{ }, senyalador inferior \underbrace{ }_{ }

Exemple 1: $$$3^2\ \cdot\ 3^4\ =\ \overbrace{3\cdot 3}^{2 vegades}\ \cdot \overbrace{3\cdots 3}^{4 vegades}\ =\ \overbrace{3\cdots 3}^{6 vegades}\ =\ 3^6$$$ dóna com a resultat
$$3^2\ \cdot\ 3^4\ =\ \overbrace{3\cdot 3}^{2 vegades}\ \cdot \overbrace{3\cdots 3}^{4 vegades}\ =\ \overbrace{3\cdots 3}^{6 vegades}\ =\ 3^6$$

Exemple 2: $$$3^2\ \cdot\ 3^4\ =\ \underbrace{3\cdot 3}_{2 vegades}\ \cdot \underbrace{3\cdots 3}_{4 vegades}\ =\ \underbrace{3\cdots 3}_{6 vegades}\ =\ 3^6$$$ dóna com a resultat
$$3^2\ \cdot\ 3^4\ =\ \underbrace{3\cdot 3}_{2 vegades}\ \cdot \underbrace{3\cdots 3}_{4 vegades}\ =\ \underbrace{3\cdots 3}_{6 vegades}\ =\ 3^6$$

Sigma (lletra grega majúscula)

$$$\Sigma$$$ dóna com a resultat $$\Sigma$$

sigma (lletra grega minúscula)

$$$\sigma$$$ dóna com a resultat $$\sigma$$

sistema d'equacions

Recomanació: utilitzeu l'entorn eqnarray per aconseguir que se centrin les equacions pel signe "=" amb l'ajut del caràcter & davant i darrera: "&=&"

Sintaxi: \begin{eqnarray}
                equació 1\
                equació 2\
                equació n\
            \end{array}

Exemples:
Obserceu que el canvi en la posició esquerra o dreta del claudàtor ve determinada per la posició del caràcter { o } i del punt després de left o rigth:

expressió
resultat
\Large\left{\begin{eqnarray}    x+y+z&=&3\\2y&=&x+z\\2x+y&=&z
\end{eqnarray}\right.
$$\Large\left{\begin{eqnarray}    x+y+z&=&3\\2y&=&x+z\\2x+y&=&z\end{eqnarray}\right.$$
\Large\left.\begin{eqnarray}    x+y+z&=&3\\2y&=&x+z\\2x+y&=&z
\end{eqnarray}\right\}
$$\Large\left.\begin{eqnarray}    x+y+z&=&3\\2y&=&x+z\\2x+y&=&z\end{eqnarray}\right\}$$


Somriure

$$$~\unitlength{.6}~\picture(100){~~(50,50){\circle(99)}~ ~(20,55;50,0;2){+1$\hat\bullet}~~(50,40){\bullet}~~(50,35){\circle(50,25;34)}~ ~(50,35){\circle(50,45;34)}}$$$ dóna com a resultat

 $$~\unitlength{.6}~\picture(100){~~(50,50){\circle(99)}~ ~(20,55;50,0;2){+1$\hat\bullet}~~(50,40){\bullet}~~(50,35){\circle(50,25;34)}~ ~(50,35){\circle(50,45;34)}}$$

Subíndex

 • El comandament "_" fa que l'expressió que el segueix tingui format de subíndex.
Exemple 1: $$$x_1$$$ dóna com a  resultat $$x_1$$

Exemple 2: $$$H_2$$$ dóna com a  resultat $$H_2$$
 • Si el subíndex és una expressió de més un caràcter, cal envoltar-la amb claudàtors {...}
Exemple: $$$a_{m+2n}$$$ dóna com a  resultat $$a_{m+2n}$$

 • Es pot utilitzar el comandament de mida de lletra (\small, \large, etc) per ajustar-lo a la mida desitjada.
Exemple: $$$x_{\small1}=a_{\small{m+2n}}$$$ dóna com a  resultat $$x_{\small1}=a_{\small{m+2n}}$$
 • Es pot combinar el subíndex amb el superíndex (comandament "^").
  Sintaxi: Expressió_{subExpressió}^{supExpressió}.
Exemple :$$$A_{\small{i,j,k}}^{\small{-n+2}}$$$ dóna com a  resultat $$A_{\small{i,j,k}}^{\small{-n+2}}$$

sumatori

 • Sintaxi general per als símbols amb algun tipus de límits inferior i superior:

\NomSímbol_{ExpressióInferior}^{ExpresióSuperior}

 • En general, hi ha dues maneres de posar aquestes expressions inferiors i superiors: centrades a sota i sobre del símbol, o bé com a subíndex o superíndex. En el primer cas, quan volem les expressions centrades, haurem de prefixar el nom del símbol amb "big".
 • Sintaxi per al símbol de sumatori:

Exemple 1: $$$\bigsum_{i=k}^{n}$$$ dóna com a resultat

$$\bigsum_{i=k}^{n}$$

Exemple 2: $$$\sum_{i=k}^{n}$$$ dóna com a resultat

$$\sum_{i=k}^{n}$$

 • Si utilitzem els comandaments de mida de lletra obtindrem més claredat:

Exemple 1: $$$\LARGE\bigsum_{\small{i=1}}^{\small{n}}$$$ dóna com a resultat

$$\LARGE\bigsum_{\small{i=1}}^{\small{n}}$$

Exemple 2: $$$\large\sum_{\small{i=1}}^{\small{n}}$$$ dóna com a resultat

$$\large\sum_{\small{i=1}}^{\small{n}}$$


Superíndex

 • El comandament "^" fa que l'expressió que el segueix tingui format de superíndex.
Exemple 1: $$$x^2$$$ dóna com a  resultat $$x^2$$

Exemple 2: $$$H^+$$$ dóna com a  resultat $$H^+$$
 • Si el superíndex és una expressió de més un caràcter, cal envoltar-la amb claudàtors {...}
Exemple 1: $$$a^{m+2n}$$$ dóna com a  resultat $$a^{m+2n}$$

Exemple 2: $$$Ca^{++}$$$ dóna com a  resultat $$Ca^{++}$$
 • Es pot utilitzar el comandament de mida de lletra (\small, \large, etc) per ajustar-lo a la mida desitjada.
Exemple 1: $$$x^{\small2}=a^{\small{m+2n}}$$$ dóna com a  resultat $$x^{\small2}=a^{\small{m+2n}}$$

Exemple 2: $$$Cl^{\small-}~\to~Cl^{\small0}$$$ dóna com a  resultat $$Cl^{\small-}~\to~Cl^{\small0}$$
 • Es pot combinar el subíndex (comandament "_") amb el superíndex (comandament "^").
  Sintaxi: Expressió_{subExpressió}^{supExpressió}.
Exemple 1: $$$A_{\small{i,j,k}}^{\small{-n+2}}$$$ dóna com a  resultat

$$A_{\small{i,j,k}}^{\small{-n+2}}$$

Exemple 2: $$$H_{\small1}^{\small1}$$$ dóna com a  resultat $$H_{\small1}^{\small1}$$