Filtre TeX


Traducció catalana del Glossari de termes del filtre TeX que originàriament es publicà en anglès.

A més de la traducció de l'original s'ha fet una adaptació, actualització i ampliació.

Es pot descarregar per importar-lo a qualsevol Moodle des d'aquí.
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES

M

matrius

 • Una taula (m,n) es considera una matriu d' m per n elements, on els elements d'una columna estan separats pel símbol "&" i les files per "".
 • Sintaxi per a una matriu (m,n):
  \begin{array}{formatcolumnes}
a11 &... &a1n\ \
a21&...&a2n\ \
... \ \
am1&...&amn
\end{array}
On formatcolumnes defineix el format de cada n columes:
 • l per a l'esquerra
 • r per a la dreta
 • c per al centre
Exemple 1: {ccccc} defineix una matriu  de 5 columnes centrades.
 • Exemple 2: $$$\left(\begin{array}{lcr}a_{\tiny1}+d & a_{\tiny2}+d & a_{\tiny3}+d \\ b_{\tiny1}& b_{\tiny2}& b_{\tiny3} \\ c_{\tiny1} & c_{\tiny2} & c_{\tiny3} \end{array}\right)$$$ dóna com a resultat: 

$$\left(\begin{array}{lcr}a_{\tiny1}+d & a_{\tiny2}+d & a_{\tiny3}+d \\ b_{\tiny1}& b_{\tiny2}& b_{\tiny3} \\ c_{\tiny1} & c_{\tiny2} & c_{\tiny3} \end{array}\right)$$

Nota: en l'exemple {lcr} dóna com a resultat que la columna 1 estigui alineada a l'esquerra, la columna 2 centrada i la columna 3 alineada a la dreta.


menor que

$$$<$$$ dóna com a resultat $$<$$


menys més

 • Sintaxi:$$$\mp~$$$
 • Exemple: $$$\mp~a$$$ dóna com a resultat $$\mp~a$$

més gran o igual que

 • sintaxi: $$$\ge~$$$
 • Exemple: $$$x\ge~y$$$ o $$$x\geq~y$$$ dóna com a resultat $$x\ge~y$$

més gran que

 • Sintaxi: $$$>$$$
 • Exemple: $$$x>y$$$ dóna com a resultat: $$x>y$$

més menys

 • Sintaxi: $$$\pm~$$$
 • Exemple: $$$a\pm~b$$$ dóna com a resultat $$a\pm~b$$

més petit o igual que

 • Sintaxi: $$$\le~$$$
 • Exemple: $$$x\le~y$$$ o $$$x\leq~y$$$ dóna com a resultat $$x\le~y$$

mida de la lletra

MimeTeX permet 8 mides de lletra numerades del 0 al 7, essent la mida 3 per defecte:


Mida de la lletra
Mida Comandament Exemple Resultat
0 \tiny $$$\tiny 3x$$$ $$\tiny 3x$$
1 \small $$$\small 3x$$$ $$\small 3x$$
2 \normalsize (per defecte) $$$\normalsize 3x$$$$$$3x$$$ $$\normalsize 3x$$
3 \large $$$\large 3x$$$ $$\large 3x$$
4 \Large $$$\Large 3x$$$ $$\Large 3x$$
5 \LARGE $$$\LARGE 3x$$$ $$\LARGE 3x$$
6 \huge $$$\huge 3x$$$ $$\huge 3x$$
7

\Huge 

$$$\Huge 3x$$$ $$\Huge 3x$$

És possible que, si el vostre servidor no té actualitzat mimeTeX, no es visualitzin les dues darreres mides, la 6 i la 7. Per tant, la mida més gran que es visualitzarà serà la 5, o \LARGE.


mimeTeX

mimeTeX és el programa de codi obert que transforma les expressions escrites en llenguatge TeX en imatges.
Manual de mimeTeX

mu (lletra grega minúscula )

$$$\mu$$$ dóna com a resultat $$\mu$$


Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES