Filtre TeX


Traducció catalana del Glossari de termes del filtre TeX que originàriament es publicà en anglès.

A més de la traducció de l'original s'ha fet una adaptació, actualització i ampliació.

Es pot descarregar per importar-lo a qualsevol Moodle des d'aquí.
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

E

entrada

ss

È

èpsilon (minúscula)

$$$\epsilon$$$ dóna com a resultat $$\epsilon$$

E

Equació química

Recomanació: utilitzeu els diferents tipus de fletxes:

comandament
resultat
$$$\leftarrow$$$
$$\leftarrow$$
$$$\rightarrow$$$
$$\rightarrow$$
$$$\leftrightarrow$$$
$$\leftrightarrow$$
$$$\longleftarrow$$$ $$\longleftarrow$$
$$$\longrightarrow$$$ $$\longrightarrow$$
$$$\longleftrightarrow$$$ $$\longleftrightarrow$$
$$$\rightleftharpoons$$$
$$\rightleftharpoons$$

 Es pot posar una anotació a sobre o a sota de la fletxa amb \overset{fletxa }{ text} o \underset{ fletxa}{text}

Exemple 1:
$$$2K_{(s)}\ +\ 2{H_2O}_{(l)}\ \overset{\text{n\ H_2O}}{\longrightarrow}\ 2KOH_{(aq)}\ +\ H_{2(g)}$$$

dóna com a resultat

$$2K_{(s)}\ +\ 2{H_2O}_{(l)}\ \overset{\text{n\ H_2O}}{\longrightarrow}\ 2KOH_{(aq)}\ +\ H_{2(g)}$$

Exemple 2:
$$$I_{2(\text s)}\ +\ H_{2(\text g)}\ \rightleftharpoons\ 2HI_{(\text g)}$$$

dóna com a resultat

$$I_{2(\text s)}\ +\ H_{2(\text g)}\ \rightleftharpoons\ 2HI_{(\text g)}$$


Equació química redox

Recomanació: feu servir l'entorn eqnarray per fer que les equacions se centrin respecte la fletxa.

Sintaxi:
\begin{eqnarray}
equació 1 amb &\rightarrow&\\
equació 2 amb &\rightarrow&\\
\hline
equació 3 amb &\rightarrow&
\end{eqnarray}

Exemple:
$$$\begin{eqnarray}
MnO_{4}^{\small -}\ +\ 8 H^+\ +\5e &\rightarrow& Mn^{\small 2+}+\ 4\ H_2 O\\
5 Fe^{\small 2+} &\rightarrow& 5 Fe^{\small 3+}\ +\5e \\
\hline\\
MnO_{4}^{\small -}\ +5 Fe_{(aq)}^{\small 2+} +\ 8 H_{(aq)}^+ &\rightarrow& Mn_{(aq)}^{\small 2+}+ 5 Fe_{(aq)}^{\small 3+} +\ 4\ {H_2 O}_{(l)}
\end{eqnarray}$$$

dóna com a resultat:

$$\begin{eqnarray}
MnO_{4}^{\small -}\ +\ 8 H^+\ +\5e &\rightarrow& Mn^{\small 2+}+\ 4\ H_2 O\\
5 Fe^{\small 2+} &\rightarrow& 5 Fe^{\small 3+}\ +\5e \\
\hline\\
MnO_{4}^{\small -}\ +5 Fe_{(aq)}^{\small 2+} +\ 8 H_{(aq)}^+ &\rightarrow& Mn_{(aq)}^{\small 2+}+ 5 Fe_{(aq)}^{\small 3+} +\ 4\ {H_2 O}_{(l)}
\end{eqnarray}$$


escapar (sortir) del filtre TeX

  • Podem impedir el filtratge TeX escrivint dos triples $ envoltant una expressió i, així, mostrar el codi (que estarà contingut entre dos $).
  • Exemple: Escriure $$$$a^2$$$$ produeix $$$a^2$$$, és a dir, impedeix que el filtre TeX el converteixi en una fórmula representada en una imatge GIF.


espais matemàtics

Llista d'espais predefinits:

Espais matemàtics
Comandament Exemple Resultat
\, (espai predefinit més petit) $$$a\,b$$$ $$a\,b$$
\: (segon espai predefinit més petit) $$$a\:b$$$ $$a\:b$$
\; (tercer espai predefinit més petit) $$$a\;b$$$ $$a\;b$$
\/ (evitar lligams) $$$V\/A$$$ en lloc de $$$VA$$$ $$V\/A$$ en lloc de $$VA$$
\quad (espai de la mida del caràcter actual) $$$a\quad~b$$$ $$a\quad~b$$
\qquad (doble espai de la mida del caràcter actual) $$$a\qquad~b$$$ $$a\qquad~b$$
\_ (On _ és blanc!)

$$$a\ b$$$

(fixeu-vos que $$a\b$$ no és una expressió vàlida pel filtre perquè hi manca l'espai en blanc; val més que useu la tilde ~ en lloc d'un espai en blanc)

$$a\ b$$

\hspace{n} on n és enter positiu  (= n píxels)

$$$a~\hspace{30}~b$$$

$$$a~\hspace{15}~b$$$

$$$a~\hspace{2}~b$$$

$$$a~\hspace{1}~b$$$

$$a~\hspace{30}~b$$

$$a~\hspace{15}~b$$

$$a~\hspace{2}~b$$

$$a~\hspace{1}~b$$

\unitlength{m}\hspace{n}, Canvia la unitat de longitud a aplicar per defecte (m=1px) 

$$$a~\hspace{2}~b\unitlength{10}~\hspace{2}~c$$$

(el segon espai és 10x2=20px)

$$a~\hspace{2}~b\unitlength{10}~\hspace{2}~c$$

Nota: El filtre TeX ignora els espais en blanc i les tildes (~) i no produeix cap espai. Per obtenir un espai extra visible cal, doncs, utilitzar aquests espais matemàtics.


eta (lletra grega minúscula)

$$$\eta$$$ dóna com a resultat $$\eta$$

expresions científiques

  • Una expresió científica vàlida dintre d'un entorn delimitat per dos $ es mostra representada en una imatge de format gif.
  • Exemple 1: $$$x=y^2$$$ crea

$$x=y^2$$

  • Exemple 2: $$$Fe_{2}(SO_{4})_{3}$$$ produeix
$$Fe_{2}(SO_{4})_{3}$$