Filtre TeX


Traducció catalana del Glossari de termes del filtre TeX que originàriament es publicà en anglès.

A més de la traducció de l'original s'ha fet una adaptació, actualització i ampliació.

Es pot descarregar per importar-lo a qualsevol Moodle des d'aquí.
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

C

calendari

El comandament \calendar dóna com a resultat el calendari del mes i any en curs:

$$\calendar$$

claudàtor

 • Sintaxi: \left[...\right]
 • Exemple: $$$\left[a,b\right]$$$ dóna com a resultat $$\left[a,b\right]$$

claus

 • Sintaxi: \left{...\right}
 • Exemple: $$$M=\left{a, b, c\right}$$$ dóna com a resultat

$$M=\left{a, b, c\right}$$


color

MimeTeX permet escriure fórmules en els colors bàsics:
 • Exemple 1: per defecte $$$Mn^{++}$$$ dóna com a resultat $$Mn^{++}$$

 • Exemple 2: vermell: $$$\red Mn^{++}$$$ dóna com a resultat $$\red Mn^{++}$$

 • Exemple 3: blau: $$$\blue Mn^{++}$$$ dóna com a resultat $$\blue Mn^{++}$$

 • Exemple 4: verd-llima (#00FF00) $$$\green Mn^{++}$$$ dóna com a resultat $$\green Mn^{++}$$

 • Exemple 5: color invertit: $$$\reverse\opaque Mn^{++}$$$ dóna com a resultat $$\reverse\opaque Mn^{++}$$

conjunts (operacions)

operació
expressió
resultat
unió
$$$A\ \cup\ B$$$
$$A\ \cup\ B$$
intersecció
$$$A\ \cap\ B$$$ $$A\ \cap\ B$$
inclusió
$$$A\ \subset\ B$$$ $$A\ \subset\ B$$
inclusió $$$A\ \supset\ B$$$ $$A\ \supset\ B$$
pertanyença
$$$a\ \in\ A$$$
$$a\ \in\ A$$
complementari
$$$\overline~A$$$
$$\overline~A$$
conjunt buit
$$$\emptyset$$$
$$\emptyset$$

constants

 • Les constants es mostren amb tipus de lletra normal,  no-itálica.
 • Les variables es mostren  en itálica.
 • Exemple: $$$f(x)=3a+x$$$ dóna com a resultat

$$f(x)=3a+x$$


coproducte

 • Sintaxi general per als símbols amb límits superior i inferior:

\NomdelSímbol_{ExpresióInferior}^{ExpresióSuperior}

 • En general, hi ha dues maneras para afegir aquestes expresiones superior i  inferior:centrado a sota i a sobre del símbol, o com a  subíndex i superíndex. En el primer cas, el nom del símbol és precedit per la paraula "big" i, en el segon cas, no hi ha prefix.
 • Nota: mimeTeX actualment mostra solament el comandament  \bigcoprod.
 • Sintaxi per al símbol del coproducte:

$$$\bigcoprod_{i=k}^{n}$$$ dóna com a resultat

$$\bigcoprod_{i=k}^{n}$$

 • Es poden usar els comandaments de mida de tipus de lletra per a millorar la presentació:

$$$\LARGE\bigcoprod_{\small{i=k}}^{\small~n}$$$ dóna com a resultat

$$\LARGE\bigcoprod_{\small{i=k}}^{\small~n}$$


Creació de figures

El filtre TeX permet que, a partir d'una fórmula, s'obtingui el dibuix d'un esquema, figura, etc.
 • Exemple: a partir d'aquesta fórmula:
 $$$\frac{Problema}{Resolt}=~\unitlength{.6}~\picture(100){~~(50,50){\circle(99)}~ ~(20,55;50,0;2){+1$\hat\bullet}~~(50,40){\bullet}~~(50,35){\circle(50,25;34)}~ ~(50,35){\circle(50,45;34)}}$$$
obtenim aquest dibuix:

$$\frac{Problema}{Resolt}=~\unitlength{.6}~\picture(100){~~(50,50){\circle(99)}~ ~(20,55;50,0;2){+1$\hat\bullet}~~(50,40){\bullet}~~(50,35){\circle(50,25;34)}~ ~(50,35){\circle(50,45;34)}}$$

+info sobre creació d'imatges amb TeX: PSTricks