อภิธานศัพท์เศรษฐศาสตร์


อภิธานศัพท์เศรษฐศาสตร์
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

มาตรการกันสำรอง 30%

มาตรการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2549 ตามประกาศเลขที่ 51/2549 เพื่อป้องกันการเก็งกำไรค่าเงินบาท โดยการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทจะต้องกันสำรองไว้ 30% ส่วนที่เหลือ 70% ให้รับซื้อหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทให้ลูกค้า ส่งผลให้ตลาดหุ้นวันที่ 19 ธ.ค. 2549 ลดลง 108 จุด หรือ 19% ต่อมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้ผ่อนปรนมาตรการนี้


มูลค่าที่ตราไว้

มาจากคำว่า Par Value หมายถึง มูลค่าเงินต้นที่ผู้ถือตราสารหนี้จะได้รับคืนเมื่อตราสารหนี้ครบกำหนด แต่มูลค่าที่ตราไว้นี้อาจลดลงเมื่อมีการจ่ายคืนเงินต้นในกรณีที่เป็นตราสารหนี้ชนิดทยอยจ่ายคืน ทั้งนี้ สิ่งที่มักสับสน คือ มูลค่าที่ตราไว้นี้ไม่ใช่ราคาของตราสารหนี้ เมื่อมีการซื้อขายในตลาดรองซึ่งราคาจะมีความผันผวน และขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง