อภิธานศัพท์ฟิสิกส์ (อวกาศ)


อภิธานศัพท์ฟิสิกส์ (อวกาศ)
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

A

ASTRONOMICAL UNIT (AU)

The mean earth-sun distance, equal to 1.496E+13cm or 214.94 solar radii.
Entry link: ASTRONOMICAL UNIT (AU)

AURORA

A faint visual phenomenon associated with geomagnetic activity, which occurs mainly in the high-latitude night sky; typical auroras are 100 to 250 km above the ground.
Entry link: AURORA

AURORAL OVAL

An oval band around each geomagnetic pole which is the locus of structured AURORAe.
Entry link: AURORAL OVAL

AUTUMNAL EQUINOX

The equinox that occurs in September.
Entry link: AUTUMNAL EQUINOX

B

BARTEL'S ROTATION NUMBER

The serial number assigned to 27-day rotation periods of solar and geophysical parameters. Rotation 1 in this sequence was assigned arbitrarily by Bartel to begin in January 1833.
Entry link: BARTEL'S ROTATION NUMBER

BRIGHT SURGE ON THE DISK (BSD)

A bright gaseous stream (SURGE) emanating from the CHROMOSPHERE.
Entry link: BRIGHT SURGE ON THE DISK (BSD)

BRIGHT SURGE ON THE LIMB (BSL)

A large gaseous stream (SURGE) that moves outward more than 0.15 solar radius above the LIMB.
Entry link: BRIGHT SURGE ON THE LIMB (BSL)

BURST

A transient enhancement of the solar RADIO EMISSION, usually associated with an ACTIVE REGION or FLARE.
Entry link: BURST

C

CARRINGTON LONGITUDE

A system of fixed longitudes rotating with the sun.
Entry link: CARRINGTON LONGITUDE

CENTIMETER BURST

A solar radio burst in the centimeter wavelength range.
Entry link: CENTIMETER BURST

CENTRAL MERIDIAN PASSAGE (CMP)

The passage of an ACTIVE REGION or other feature across the longitude meridian that passes through the apparent center of the solar DISK.
Entry link: CENTRAL MERIDIAN PASSAGE (CMP)

CHROMOSPHERE

The layer of the solar atmosphere above the PHOTOSPHERE and beneath the transition region and the CORONA.
Entry link: CHROMOSPHERE

CHROMOSPHERIC EVENTS

Some flares are just Chromospheric Events without Centimetric Bursts or Ionospheric Effects. (SID) (Class C flare)
Entry link: CHROMOSPHERIC EVENTS

COMPREHENSIVE FLARE INDEX (CFI)

The indicative of solar flare importance given by the sum of the following five components a) Importance of ionizing radiation as indicated by time- associated Short Wave Fade or Sudden Ionospheric Disturbance; (Scale 0-3) b) Importance of H-Alpha flare; (Scale 0-3) c) Magnitude of 10cm flux; (Characteristic of log of flux in units of 10**-22Watt/m**2/Hz) d) Dynamic spectrum; (Type II = 1, Continuum = 2, Type IV with duration > 10 minutes = 3) e) Magnitude of 200MHz flux; (Characteristic of log of flux in units of 10**-22Watt/m**2/Hz)
Entry link: COMPREHENSIVE FLARE INDEX (CFI)

CONJUGATE POINTS

Two points on the earth's surface, at opposite ends of a geomagnetic field line.
Entry link: CONJUGATE POINTS


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (ต่อไป)
  ทั้งหมด