อภิธานศัพท์คำคม


ช่วยกันเพิ่มคำคมต่าง ๆ ไว้ในอภิธานศัพท์กันค่ะ
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด
Currently sorted ชื่อ เรียงจากน้อยไปมาก เรียงโดย: นามสกุล | ชื่อ change to เรียงจากมากไปน้อย

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Dr. Prin Singhanart

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Ignorance

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
There is a time in every man's education when he arrives at the conviction that envy is ignorance; that imitation is suicide; that he must take himself for better, for worse, as his portion; that though the wide universe is full of good, no kernel of nourishing corn can come to him but through his toil bestowed on that plot of ground which is given to him to till.

Ralph Waldo Emerson

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Imitation

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
The function of education is to help you from childhood not to imitate anybody, but be yourself all the time.

Jiddu Krishnamurti

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

In the end

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

That is the difference between good teachers and great teachers: good teachers make the best of a pupil's means; great teachers foresee a pupil's ends.

Maria Callas

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Information

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Information cannot replace education.

Earl Kiole

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Inspiration

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

We all need someone who inspires us to do better than we know how.

Anonymous

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Instruction

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Instruction begins when you, the teacher, learn from the learner; put yourself in his place so that you may understand

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Kids

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

The kids in our classroom are infinitely more significant than the subject matter we teach.

Meladee McCarty

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Learn to think

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

It must be remembered that the purpose of education is not to fill the minds of students with facts... it is to teach them to think, if that is possible, and always to think for themselves.

Robert Hutchins

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Learning

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Every student can learn, just not on the same day, or the same way.

George Evans

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Lessons

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

You can teach a student a lesson for a day; but if you can teach him to learn by creating curiosity, he will continue the learning process as long as he lives.

Clay P. Bedford

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Life

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
There are two types of education... One should teach us how to make a living, And the other how to live.

John Adams

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Life Skills

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

The objective of education is to prepare the young to educate themselves throughout their lives.

Robert Maynard Hutchins

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Love

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

A word as to the education of the heart. We don't believe that this can be imparted through books; it can only be imparted through the loving touch of the teacher.

Cesar Chavez

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Manners

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Good manners will open doors that the best education cannot.

Clarence Thomas

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Miracles

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

My heart is singing for joy this morning. A miracle has happened! The light of understanding has shone upon my little pupil's mild, and behold, all things are changed.

Anne Sullivan

 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (ต่อไป)
  ทั้งหมด