เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2
  ทั้งหมด

T

Dr. Prin Singhanart

totalitarianism

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Totalitarianism- Of or relating to the government haveing total controll of of ones life
 

Dr. Prin Singhanart

trade

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The exchange of goods or service between people.
 

Dr. Prin Singhanart

trade fair

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A gathering of merchants, craftsmen, and artisans to buy and sell goods and service during late Middle Ages.
 

Dr. Prin Singhanart

tradition

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A long-established custom or belief.
 

Dr. Prin Singhanart

traditional economy

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Economic system in which decisions are made on the
 

Dr. Prin Singhanart

Treaty of Nanjing

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1842) An unequal treaty between Great Britain and China resulting from the Opium War. The treaty stated that China was to reimburse Britain for costs incurred fighting the war. The Chinese were forced to open several ports to British trade, provide Britain with complete control of Hong Kong, and grant extraterritoriality to British citizens living in China.
 

Dr. Prin Singhanart

Treaty of Portsmouth

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1905) The treaty that ended the Sino-Japanese War. It granted Japan Chinese port city trading rights, control of Manchuria, the annexation of the island of Sakhalin, and Korea became its protectorate.
 

Dr. Prin Singhanart

Treaty of Tordesillas

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A treaty dividing the New World possessions between Portugal and Spain. This treaty, signed in 1494 was a product of the Catholic Church.
 

Dr. Prin Singhanart

Treaty of Versailles

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Treaty ending World War I. It was extremely unfair to Germany, forcing them to accept all of the blame for the war. It is a major cause of World War II.
 

Dr. Prin Singhanart

trench warfare

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A form of combat where armies fight each other from opposing fortified positions, usually consisting of long, dugout holes or trenches.
 

Dr. Prin Singhanart

Triangle Trade

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A catch all phrase for the trade occurring between Europe, Africa, and the Americas. Trade goods include raw materials from the Americas, manufactured goods from Europe, and slaves from Africa.
 

Dr. Prin Singhanart

Tribalism

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 

The organization, culture, or beliels of a tribe.

 

Dr. Prin Singhanart

Tripitka

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The collection of religious writings by Siddhartha Gautama, the Buddha.
 

Dr. Prin Singhanart

Triple Alliance

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An alliance that was made up of Germany, Austria-Hungary, and Italy during World War I.
 

Dr. Prin Singhanart

Triple Entente

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An alliance that was made up of France, Russia, and Great Britain during World War I.
 

Dr. Prin Singhanart

Truman Doctrine

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A policy if the Truman presidency that called for supporting any nation resisting communism.
 

Dr. Prin Singhanart

Tull, Jethro

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1674-1741) British farmer and inventor, created the mechanical seed drill to aid in planting.
 

Dr. Prin Singhanart

Two Treatises of Government

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Also known as The Three Baskets of Wisdom, a book written by John Locke describing his views on government which explained that all men have Natural Rights, which are Life, Liberty, and Property, and that the purpose of government was to protect these rights. This book is the basis for many modern democracies.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2
  ทั้งหมด