อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์


ช่วยกันสร้างอภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์ เพิ่มศัพท์คนละตัวสองตัวก็ทำให้ได้อภิธานศัพท์ไปใช้งานกันได้
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า:  1  2  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

T

Taiping Rebellion

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1850-1864) A revolt by the people of China against the ruling Manchu Dynasty because of their failure to deal effectively with the opium problem and the interference of foreigners.
 

Talmud

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The collection of Jewish writings that is the basis of Jewish religious law.
 

Tao-te-Ching

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Collected teachings of Chinese philosopher Lao Tze, the founder of Taoism/Daoism.
 

Taoism / Daoism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The Chinese philosophy of Taoism (or Daoism) developed in the latter part of the Chou Dynasty, during a period of turmoil in which it was not clear that Chinese civilization would survive. It represents a naturalistic ideal of how one should live their life. The Chinese term Tao can be translated into English, meaning "the way." It is a philosophy which teaches that nature has a "way" in which it moves, and that people should passively accept the "way" of nature, rather than resist it. One concept related to this is that of wu-wei, which means "not doing." This means that people should not act unnaturally by doing things, but rather should openly accept the natural way. An emphasis is placed on the link between people and nature. Taoism teaches that this link lessened the need for rules and order, and leads one to a better understanding of the world.
 

tariff

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A tax on imports.
 

tea ceremony

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A Japanese ritual in which tea is prepared, served, and drunk in a certain way.
 

technology

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
tools and skills people use (i.e. computers and machines assist in research and production)
 

telescope

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A device used to see distant objects, such as those in space.
 

Ten Commandments

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The ten laws given to Moses by God, according to the Bible.
 

terrace farming

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The cutting out of flat areas (terraces) into near vertical slopes to allow farming. Terrace farms appears as steps cut into a mountainside. This adaptation allowed both the early Chinese, and the Inca of Mesoamerica to grow enough food for their large populations.
 

terrorism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The use of violence for political purpose.
 

The Bible

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 

The sacred book of Christianity, a collection of ancient writings including the books of both the Old Testament and the New Testament.

 

Theodosius

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(346? CE
 

Theory of Relativity

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Theory of motion and energy developed by Albert Einstein in the 20th century.
 

Three Gorges Dam

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A dam across the Yangtze River in China scheduled to be completed in 2009.
 

Tiananmen Square Massacre

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A political and social protest by university students in Beijing, China in 1989. The protest called for political and social reforms and resulted in the government using the military to end it, which caused hundreds of deaths, thousands of injured, and many more imprisoned.
 

Tokugawa Shogunate

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1603-1867) Feudal Warlord rulers of Japan. Responisble for closing Japan off from the rest of the world. Overthrown during the Meiji Restoration.
 

Torah

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The holy book of Judaism. It describes the creation of the world, the history of ancient Israel, the Ten Commandments, and contains the Psalms and the prophetic books.
 

Torri

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The red gateway entrance to a Shinto shrine.
 

totalitarian state

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A state or country completely controlled by a single power, such as a monarch or dictator.
 

totalitarianism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Totalitarianism- Of or relating to the government haveing total controll of of ones life
 

trade

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The exchange of goods or service between people.
 

trade fair

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A gathering of merchants, craftsmen, and artisans to buy and sell goods and service during late Middle Ages.
 

tradition

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A long-established custom or belief.
 

traditional economy

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Economic system in which decisions are made on the
 

Treaty of Nanjing

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1842) An unequal treaty between Great Britain and China resulting from the Opium War. The treaty stated that China was to reimburse Britain for costs incurred fighting the war. The Chinese were forced to open several ports to British trade, provide Britain with complete control of Hong Kong, and grant extraterritoriality to British citizens living in China.
 

Treaty of Portsmouth

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1905) The treaty that ended the Sino-Japanese War. It granted Japan Chinese port city trading rights, control of Manchuria, the annexation of the island of Sakhalin, and Korea became its protectorate.
 

Treaty of Tordesillas

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A treaty dividing the New World possessions between Portugal and Spain. This treaty, signed in 1494 was a product of the Catholic Church.
 

Treaty of Versailles

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Treaty ending World War I. It was extremely unfair to Germany, forcing them to accept all of the blame for the war. It is a major cause of World War II.
 

trench warfare

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A form of combat where armies fight each other from opposing fortified positions, usually consisting of long, dugout holes or trenches.
 

Triangle Trade

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A catch all phrase for the trade occurring between Europe, Africa, and the Americas. Trade goods include raw materials from the Americas, manufactured goods from Europe, and slaves from Africa.
 

Tribalism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 

The organization, culture, or beliels of a tribe.

 

Tripitka

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The collection of religious writings by Siddhartha Gautama, the Buddha.
 

Triple Alliance

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An alliance that was made up of Germany, Austria-Hungary, and Italy during World War I.
 

Triple Entente

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An alliance that was made up of France, Russia, and Great Britain during World War I.
 

Truman Doctrine

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A policy if the Truman presidency that called for supporting any nation resisting communism.
 

Tull, Jethro

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1674-1741) British farmer and inventor, created the mechanical seed drill to aid in planting.
 

Two Treatises of Government

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Also known as The Three Baskets of Wisdom, a book written by John Locke describing his views on government which explained that all men have Natural Rights, which are Life, Liberty, and Property, and that the purpose of government was to protect these rights. This book is the basis for many modern democracies.
 


หน้า:  1  2  (ต่อไป)
  ทั้งหมด