เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4
  ทั้งหมด

S

Dr. Prin Singhanart

spinning jenny

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A device used to make thread.
 

Dr. Prin Singhanart

spinning wheel

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A device used to make thread by spinning fibers together through the use of a big wheel.
 

Dr. Prin Singhanart

Spirit of the Laws, The

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A book written by Baron de Montesquieu describing his theories on government. He states that government should divide itself according to its powers, creating a Judicial, Legislative, and Executive branch. Montesquieu explained that under this system each branch would Check and Balance the others, which would help protect the people's liberty.
 

Dr. Prin Singhanart

Sputnik

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Soviet satellite put into orbit around Earth in 1957. It was the first man made satellite put into orbit.
 

Dr. Prin Singhanart

stalemate

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A situation where there are no clear winners.
 

Dr. Prin Singhanart

Stalin, Josef

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1879-1953) The General Secretary of the Soviet Communist Party from 1922 until 1953. Known for his brutality in dealing with opponents and his failed policies of collectivism that caused widespread famine across the Soviet Union.
 

Dr. Prin Singhanart

starvation

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The process of dying due to lack of food.
 

Dr. Prin Singhanart

Stock Market Crash

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1929)The steep fall in the prices of stocks due to widespread financial panic. It was caused by stock brokers who called in the loans they had made to stock investors. This caused stock prices to fall, and many people lost their entire life savings as many financial institutions went bankrupt.
 

Dr. Prin Singhanart

stockholder

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A person holding ownership of part of a company or business venture.
 

Dr. Prin Singhanart

Stupa

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A Buddhist shrine or temple in India. This form of architecture made its way to China where it was altered slightly and renamed the pagoda.
 

Dr. Prin Singhanart

subcontinent

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Large area that is a separate part of a continent. The area encompassing India, Pakistan, and Bangladesh are considered to be a subcontinent of Asia.
 

Dr. Prin Singhanart

subservient

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
To serve under another person. Unequal.
 

Dr. Prin Singhanart

Suez Canal

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A canal linking the Red Sea to the Mediterranean Sea. It was a vital trade route in the British Empire during imperialism, and continues to link North Africa and Europe to Asia today.
 

Dr. Prin Singhanart

Suez War of 1956

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
War between Israel and Egypt which resulted in Egypt losing control of the Sinai Peninsula.
 

Dr. Prin Singhanart

suffrage

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The right to vote in elections.
 

Dr. Prin Singhanart

Suleiman

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1494-1566) Sultan of the Ottoman Empire and considered to be their greatest ruler. Under his leadership, the Ottoman Empire reached its greatest height.
 

Dr. Prin Singhanart

Sun Yixian

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1866-1925) Chinese nationalist leader who fought to end foreign domination. He formed the Kuomintang, or Nationalist Party, which overthrew the Manchu Dynasty and established a republican form of government in its place. Also known as Sun Yat-sen.
 

Dr. Prin Singhanart

superpowers

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Term given to the United States and the Soviet Union during the Cold War.
 

Dr. Prin Singhanart

surgery

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The medical treatment of a body which involves cutting open to perform various manipulations.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4
  ทั้งหมด