เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

S

Dr. Prin Singhanart

separation of powers

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A tool in government described by Baron de Montesquieu which states that government should divide itself according to its powers, creating a Judicial, Legislative, and Executive branch. This system would Check and Balance itself, which would help protect the people's liberty.
 

Dr. Prin Singhanart

Sepoy

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A soldier working for the British East India Company, recruited from the native population of India.
 

Dr. Prin Singhanart

Sepoy Mutiny

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1857-1859) A revolt by the hired Hindu and Muslim soldiers of the British East India Company. It began as a result of the rifle cartridges that were distributed to the Sepoys had to be bitten to remove a cover before being inserted into a gun. Rumors circulated among the Sepoys that this cover had been greased with beef and pork fat. This angered Muslim Sepoys who were not supposed to consume pork, and the Hindu Sepoys who were not supposed to eat beef. Thus, the Sepoys revolted against the British army, which eventually ended the conflict through use of force. This resulted in the British government officially taking control of India, making it a colony.
 

Dr. Prin Singhanart

Seppuku

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The act of suicide practiced by Japanese Samurai and Nobles during the feudal period. It was practiced to save one
 

Dr. Prin Singhanart

serfs

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Farmers who were tied to the land during European feudalism. They were not slaves because they could not be bought or sold, but they could not readily leave the manor either. Serfs were given land to farm in exchange for service to their lord. This service usually involved working the lord's fields, maintaining roads and the manor, and providing military service in times of war. Serfs paid taxes to their lord in the form of crops. This is also how the paid the fee to use the manor's mill or other services.
 

Dr. Prin Singhanart

Shaka Zulu

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1787?-1828) During Shaka
 

Dr. Prin Singhanart

Shakespeare, William

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1564-1616) English poet and playwright. He wrote 37 plays between 1590 and 1613. His plays reflect the ideas of individualism and the unconquerable human spirit, and most of them are still performed today.
 

Dr. Prin Singhanart

Shaman

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Somebody who communicates with the spiritual realms on behalf of the living. Seen in many Animistic types of belief systems.
 

Dr. Prin Singhanart

Sharia

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The Islamic book of laws which regulates all aspects of life including, moral behavior, family life, business dealings, and government.
 

Dr. Prin Singhanart

Shinto

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Shinto, which means "Way of the Gods," is the traditional religion of Japan that focuses on nature. Many consider Shinto to be a form of Animism due to the many similarities found between them. Shinto teaches that there is a sacredness of the whole universe and that humans can be in tune with this sacredness. Every mountain, river, plant, animal, and all the diverse phenomena of heaven and earth have spirits, or kami, which inhabit them. Reverence is paid to the ancestors through the practice of ancestor worship.
 

Dr. Prin Singhanart

Shiva

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Hindu god called the Destroyer. Shiva is the third member of the triad that includes Brahma the Creator and Vishnu the Preserver.
 

Dr. Prin Singhanart

Shogun

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Military ruler of feudal Japan.
 

Dr. Prin Singhanart

Sikhism

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A belief system which blends Hindu traditions with Islamic monotheistic traditions. Based in India and Pakistan.
 

Dr. Prin Singhanart

Silk Road

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Trade route from China to the Middle East. Called the Silk Road due to China
 

Dr. Prin Singhanart

silt

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Very fine grains of dirt deposited by a moving body of water.
 

Dr. Prin Singhanart

Sino-Japanese War

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1894-1895) Japan
 

Dr. Prin Singhanart

Sistine Chapel

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A Catholic church in Vatican City, Italy. Its ceiling was painted by the Renaissance artist Michelangelo.
 

Dr. Prin Singhanart

Six-Day War

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1967)War between Israel and Egypt, Syria, and Jordon where Israel defeated the three in six days, capturing territory from each.
 

Dr. Prin Singhanart

slave

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A person forced to work for another with no payment or freedom to seek work elsewhere. A slave can be bought and sold.
 

Dr. Prin Singhanart

slave trade

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The buying and selling of people for the purposes of slavery.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  (ต่อไป)
  ทั้งหมด