อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์


ช่วยกันสร้างอภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์ เพิ่มศัพท์คนละตัวสองตัวก็ทำให้ได้อภิธานศัพท์ไปใช้งานกันได้
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

S

slavery

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A system of forced labor.
 

Slavic

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Ethnic group of indo-European descent which includes Russians, Bulgarians, and Poles.
 

smallpox

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A highly contagious disease. Symptoms include high fever and scar-producing blisters. It can be fatal.
 

Smith, Adam

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1723-1790) British philosopher, writer, and economist. His book, The Wealth of Nations, describes his theory on free trade, otherwise known as laissez-faire economics.
 

social class

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A group of people within a society who share the same social, political, and economic status.
 

social contract

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Theory of Thomas Hobbes that states the people form a social contract with government where they give up all rights for protection from other citizens.
 

Social Contract, The

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
French philosopher Jean Jaques Rousseau's book in which he wrote that people were basically good, and that society, and its unequal distribution of wealth, were the cause of most problems. Rousseau believed that government should be run according to the will of the majority, which he called the General Will. He claimed that the General Will would always act in the best interest of the people.
 

Social Darwinism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A social theory which states that the level a person rises to in society and wealth is determined by their genetic background.
 

social rights

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Rights such as freedom of expression, education
 

socialism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A political system where the means of production are controlled by the workers and all things are shared evenly. Socialist policies provide for government funding of many basic needs such as food, shelter, and medical care.
 

Society of Jesus

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Roman Catholic religious order founded by Ignatius Loyola in 1540 to setup schools and serve as missionaries, spreading church teachings.
 

Solidarity

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An independent Polish labor Union which fought against communism in Poland in the 1980s. Most notable for helping to end communism in Poland and throughout Eastern Europe.
 

Songhai

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
One of the west African Trading Kingdoms. They were rich in gold and established a vast trading network across the Sahara desert.
 

sovereignty

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The right of a country to govern itself without interference.
 

Soviet Union (U.S.S.R.)

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Union of Soviet Socialist Republics (USSR) Formed in 1922 from most of the former Russian Empire. The Soviet Union was controlled by the Communist Party headquarter in Moscow, Russia. The Soviet Union was a world superpower along with the United States, and was one of the two major antagonist during the Cold War.
 

Space Race

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Term given to the competition between the United States and the Soviet Union during the Cold War to advance their space programs.
 

Space Shuttle

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A reusable space vehicle built by the United States.
 

Spanish Armada

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A large flotilla of ships sent by Philip II of Spain to attack England in 1588 because of the Reformation. The Armada was destroyed by poor weather and the English Navy.
 

Spanish-American War

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1898) A war between the United States and Spain over the control of Cuba. The United States won this war and gained independence for Cuba, and control of the Philippines.
 

spheres of influence

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An area of one country under the control of another. In China, these areas guaranteed specific trading privileges to each imperialist nation within its respective sphere.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  (ต่อไป)
  ทั้งหมด