เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2
  ทั้งหมด

R

Dr. Prin Singhanart

reverence

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The respect or devotion that others show someone or something
 

Dr. Prin Singhanart

revolution

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
a dramatic change in ideas, practice, or government.
 

Dr. Prin Singhanart

Rhodes, Cecil

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1853-1902) British statesman who was instrumental in assuring British dominance of southern Africa. He founded the De Beers Mining Company, eventually controlling 90% of the world
 

Dr. Prin Singhanart

rigid social class system

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A social class system where there is no mobility. A person remains in the same class their entire life.
 

Dr. Prin Singhanart

river

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A moving body of water that usually has its source in an area of high ground.
 

Dr. Prin Singhanart

river delta

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The end of a river where rich deposits of silt build up. This is important to human habitation due to the excellent source of good farmland.
 

Dr. Prin Singhanart

river valley

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A valley that is carved out by the river. Often have fertile land, and are the sites for the earliest civilizations.
 

Dr. Prin Singhanart

Roman Catholic

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A branch of Christianity based in Rome. The original Christian church.
 

Dr. Prin Singhanart

Roman Empire

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The territories ruled by ancient Rome which at one time encompassed most of the Mediterranean world and parts of France, England, and Germany. The empire lasted from 27 BCE to 395 CE.
 

Dr. Prin Singhanart

Roosevelt Corollary

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A political policy of the United States by President Theodore Roosevelt that states only the United States could intervene in the affairs of South America.
 

Dr. Prin Singhanart

Rousseau, Jean Jacques

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1712-1778) French writer and Enlightenment philosopher who wrote a book called, The Social Contract, where he stated that people were basically good, and that society, and its unequal distribution of wealth, were the cause of most problems. Rousseau believed that government should be run according to the will of the majority, which he called the General Will. He claimed that the General Will would always act in the best interest of the people.
 

Dr. Prin Singhanart

rudder

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A device used to steer a ship. It is usually shaped like a paddle and is on the back of the boat.
 

Dr. Prin Singhanart

russification

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A policy in Russia to make all of the peoples under their control conform to Russian culture and language. It was used in both the Russian Empire and later, in the Soviet Union.
 

Dr. Prin Singhanart

Russo-Japanese War

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1904-1905) War between Russia and Japan over imperial possessions. Japan emerges victorious.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2
  ทั้งหมด