เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

P

Dr. Prin Singhanart

political autonomy

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A nation governing itself independently from a centralized point.
 

Dr. Prin Singhanart

political ideologies

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An organized system of political beliefs, values, and ideas.
 

Dr. Prin Singhanart

political rights

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Rights such as voting, and the ability to hold public office.
 

Dr. Prin Singhanart

polytheism

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The belief in many gods or goddesses.
 

Dr. Prin Singhanart

Pope

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Leader of the Roman Catholic Church. Chosen by the College of Cardinals.
 

Dr. Prin Singhanart

Pope Urban II

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1040?-1099) The head of the Roman Catholic Church who issued the proclamation the began the First Crusade.
 

Dr. Prin Singhanart

porcelain

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A hard, fine ceramic material used to make a variety of products.
 

Dr. Prin Singhanart

power loom

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A device that combined thread to make cloth using steam power.
 

Dr. Prin Singhanart

Pre-Columbian

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Period of North and South American history before the arrival of the Europeans in the late 15th century.
 

Dr. Prin Singhanart

predestination

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The idea of Calvinist Protestants that certain people were pre-selected to go to heaven.
 

Dr. Prin Singhanart

priest

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A spiritual leader in a variety of religions.
 

Dr. Prin Singhanart

Prince Metternich

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1773-1859) Chancellor of the Astro-Hungarian Empire between 1821 and 1848. He was the most powerful political figure in Europe between 1814 and 1848. He was driven from power in the Revolutions of 1848.
 

Dr. Prin Singhanart

Prince, The

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A book of political advice written by Niccolo Machiavelli during the Renaissance in which he describes the methods that a prince should use to acquire and maintain political power. This book was used to defend policies of despotism and tyranny. Machiavelli wrote that a ruler should take any action to remain in power, or that
 

Dr. Prin Singhanart

Princip, Gavrilo

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1894 -1918) Serbian nationalist/terrorist who assassinated Archduke Franz Ferdinand and his wife in 1914. This event resulted in the start of World War I.
 

Dr. Prin Singhanart

proletariat

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Term given to the working class people in society.
 

Dr. Prin Singhanart

property

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Something of value that is owned by a person.
 

Dr. Prin Singhanart

protectorate

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A country or region that is controlled by a more powerful country.
 

Dr. Prin Singhanart

Protestant

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Member of Christian relgious sect which formed during the Protestant Reformation. Protestants reject the authority of the Roman Catholic Church.
 

Dr. Prin Singhanart

Protestants

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 

A member of a Western Christian church whose faith and practice are founded on the principles of the Reformation, especially in the acceptance of the Bible as the sole source of revelation, in justification by faith alone, and in the universal priesthood of all the believers, and refers to the theologies of Luther, Calvin, or Zwingli.

 

Dr. Prin Singhanart

provisional government

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A temporary government assembled during times of change.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  (ต่อไป)
  ทั้งหมด