เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

P

Dr. Prin Singhanart

peasantry

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Members of the lowest class in some social class systems.
 

Dr. Prin Singhanart

peninsula

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An area of land surrounded on three sides by water. Italy, Greece, and the southern part of India are all peninsulas.
 

Dr. Prin Singhanart

Peninsulares

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
In colonial Latin America, Spanish official sent to govern Latin American colonies. They controlled government completely.
 

Dr. Prin Singhanart

Perestroika

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A policy of Soviet leader Mikhail Gorbachev to revitalize the Soviet economy by opening it up to more free enterprise.
 

Dr. Prin Singhanart

Pericles

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(495? BCE-429? BCE) Athenian statesman. He was the central ruler of Athens during its golden age. He was the central patron behind many of their achievements. He was also a very skilled speaker. Athens City-State of Ancient Greece and center of Greek golden age that occurred in the 5th century BCE.
 

Dr. Prin Singhanart

Perry, Matthew

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1794-1858) Commodore. United States Navy officer who is responsible for opening Japan to trade and imperialism.
 

Dr. Prin Singhanart

persecution

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Treating a person, or a group of people unfairly or cruelly due to ethnic background, gender, or other difference.
 

Dr. Prin Singhanart

Persian Gulf War

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1990
 

Dr. Prin Singhanart

pesticides

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Chemicals used to destroy insects and other pests.
 

Dr. Prin Singhanart

Peter the Great

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1672-1725) Czar of Russia. He was responsible for the westernization of Russia in the 18th century.
 

Dr. Prin Singhanart

pharaoh

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
In ancient Egypt, title given to the ruler who was considered both king and god.
 

Dr. Prin Singhanart

Philip II

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1527-1598) King of Spain from 1556 to 1598. Absolute monarch who helped lead the Counter Reformation by persecuting Protestants in his holdings. Also sent the Spanish Armada against England.
 

Dr. Prin Singhanart

philosopher

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A person who seeks to understand and explain the nature of things around them. A scholar of philosophy.
 

Dr. Prin Singhanart

philosophy

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A system of thought devoted to the examination of ideas such as truth, existence, reality, causality, religion, and freedom
 

Dr. Prin Singhanart

Phoenicians

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An early trading civilization located in present day Lebanon and Syria along the Mediterranean. They produced various products, such as glass, papyrus scrolls, and dyes, and established trade across the entire Mediterranean Sea. The Phoenician trade empire benefited most cultures in this region. As their trade expanded, they setup colonies throughout the Mediterranean. The Phoenicians also developed an alphabet to keep track of their business dealings. This alphabet was later adopted and adapted by the Greeks and Romans, and is the basis for the western alphabets of today. Phoenician trade is responsible for the great exchange of ideas and culture that occurred during this time period.
 

Dr. Prin Singhanart

pictographs

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Writing system that uses drawings of objects.
 

Dr. Prin Singhanart

pilgrimage

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A religious journey to visit a shrine or other holy site.
 

Dr. Prin Singhanart

Pizarro, Francisco

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1476?-1541) Spanish conquistador who was responsible for the conquest of the Incan Empire.
 

Dr. Prin Singhanart

plebeian

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A member of the lower class of ancient Roman society.
 

Dr. Prin Singhanart

Pol Pot

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1925-1998) Leader of Cambodia from 1975 to 1979. Pol Pot is responsible for the deaths of almost 2 million of his own people due to starvation, execution, and beatings.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  (ต่อไป)
  ทั้งหมด