เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า:  1  2  3  4  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

P

Dr. Prin Singhanart

Pacific Rim

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The countries that border the Pacific Ocean, specifically, the countries of East Asia, considered as an economic unit.
 

Dr. Prin Singhanart

pagoda

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A multistoried building with the corners of the roof curved up that were used as a temple.
 

Dr. Prin Singhanart

Pahlavi, Muhammad Reza

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1919-1980), Dictator ruler of Iran from 1941 to 1979. He was supported by the United States throughout most of the Cold War due to his anti communist stance. Overthrown during the Iranian Revolution in 1979.
 

Dr. Prin Singhanart

Paleolithic Age

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(750,000 BCE - 10,000 B.C.E.) Old Stone Age. A period of time in human history characterized by the use of stone tools and the use of hunting and gathering as a food source.
 

Dr. Prin Singhanart

Palestinian Liberation Organization (PLO)

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
One time terrorist organization, now considered to be a legitimate political body whose goals have been to create a nation-state for the displaced Palestinians. The PLO is lead by Yasir Arafat.
 

Dr. Prin Singhanart

Pan Africanism

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Nationalistic movement which emphasized the unity of all Africans, and sought to end foreign control.
 

Dr. Prin Singhanart

Pan Slavism

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Nationalistic movement which emphasized the unity of all Slavic peoples, and sought to end foreign control of various Slavic nations.
 

Dr. Prin Singhanart

Panama Canal

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A canal that crosses the isthmus of Panama connecting the Atlantic and Pacific Oceans. Built by the United States between 1904 and 1914.
 

Dr. Prin Singhanart

Pantheon

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A domed temple in Rome that was completed in 27 BCE, and still stands today.
 

Dr. Prin Singhanart

papyrus scrolls

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Paper like material made from the reeds of the papyrus plant. It was used by the Egyptians for the writing and storing of documents.
 

Dr. Prin Singhanart

parliament

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
 

Dr. Prin Singhanart

parliamentary democracy

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A form of government where the citizens elect members to represent them in a parliament, or legislative assembly.
 

Dr. Prin Singhanart

Parthenon

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A large temple dedicated to the goddess Athena on the Acropolis in Athens, Greece. It was built in the 5th century BCE, during the Athenian golden age.
 

Dr. Prin Singhanart

partnership

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The cooperative relationship between two or more people who are involved in the same activity.
 

Dr. Prin Singhanart

Pasteur, Louis

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1822-1895) French scientist who discovered the link between germs and disease. He also showed that killing germs, often prevented the spread of certain diseases.
 

Dr. Prin Singhanart

patrician

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A member of the upper class of ancient Roman society.
 

Dr. Prin Singhanart

patrilineal

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Relating to, based on, or tracing ancestral descent through the paternal line.
 

Dr. Prin Singhanart

patron

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Someone who provides support to a specific cause and/or person/people.
 

Dr. Prin Singhanart

Pax Mongolia

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Also known as the Mongol Peace. A time when global trade expanded due to the political stability provided by Mongol rulers.
 

Dr. Prin Singhanart

Pax Romana

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A 200 hundred year period of relative peace throughout the Roman Empire. Occurs during the first two centuries C.E..
 

Dr. Prin Singhanart

peasantry

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Members of the lowest class in some social class systems.
 

Dr. Prin Singhanart

peninsula

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An area of land surrounded on three sides by water. Italy, Greece, and the southern part of India are all peninsulas.
 

Dr. Prin Singhanart

Peninsulares

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
In colonial Latin America, Spanish official sent to govern Latin American colonies. They controlled government completely.
 

Dr. Prin Singhanart

Perestroika

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A policy of Soviet leader Mikhail Gorbachev to revitalize the Soviet economy by opening it up to more free enterprise.
 

Dr. Prin Singhanart

Pericles

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(495? BCE-429? BCE) Athenian statesman. He was the central ruler of Athens during its golden age. He was the central patron behind many of their achievements. He was also a very skilled speaker. Athens City-State of Ancient Greece and center of Greek golden age that occurred in the 5th century BCE.
 

Dr. Prin Singhanart

Perry, Matthew

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1794-1858) Commodore. United States Navy officer who is responsible for opening Japan to trade and imperialism.
 

Dr. Prin Singhanart

persecution

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Treating a person, or a group of people unfairly or cruelly due to ethnic background, gender, or other difference.
 

Dr. Prin Singhanart

Persian Gulf War

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1990
 

Dr. Prin Singhanart

pesticides

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Chemicals used to destroy insects and other pests.
 

Dr. Prin Singhanart

Peter the Great

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1672-1725) Czar of Russia. He was responsible for the westernization of Russia in the 18th century.
 

Dr. Prin Singhanart

pharaoh

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
In ancient Egypt, title given to the ruler who was considered both king and god.
 

Dr. Prin Singhanart

Philip II

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1527-1598) King of Spain from 1556 to 1598. Absolute monarch who helped lead the Counter Reformation by persecuting Protestants in his holdings. Also sent the Spanish Armada against England.
 

Dr. Prin Singhanart

philosopher

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A person who seeks to understand and explain the nature of things around them. A scholar of philosophy.
 

Dr. Prin Singhanart

philosophy

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A system of thought devoted to the examination of ideas such as truth, existence, reality, causality, religion, and freedom
 

Dr. Prin Singhanart

Phoenicians

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An early trading civilization located in present day Lebanon and Syria along the Mediterranean. They produced various products, such as glass, papyrus scrolls, and dyes, and established trade across the entire Mediterranean Sea. The Phoenician trade empire benefited most cultures in this region. As their trade expanded, they setup colonies throughout the Mediterranean. The Phoenicians also developed an alphabet to keep track of their business dealings. This alphabet was later adopted and adapted by the Greeks and Romans, and is the basis for the western alphabets of today. Phoenician trade is responsible for the great exchange of ideas and culture that occurred during this time period.
 

Dr. Prin Singhanart

pictographs

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Writing system that uses drawings of objects.
 

Dr. Prin Singhanart

pilgrimage

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A religious journey to visit a shrine or other holy site.
 

Dr. Prin Singhanart

Pizarro, Francisco

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1476?-1541) Spanish conquistador who was responsible for the conquest of the Incan Empire.
 

Dr. Prin Singhanart

plebeian

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A member of the lower class of ancient Roman society.
 

Dr. Prin Singhanart

Pol Pot

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1925-1998) Leader of Cambodia from 1975 to 1979. Pol Pot is responsible for the deaths of almost 2 million of his own people due to starvation, execution, and beatings.
 

Dr. Prin Singhanart

political autonomy

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A nation governing itself independently from a centralized point.
 

Dr. Prin Singhanart

political ideologies

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An organized system of political beliefs, values, and ideas.
 

Dr. Prin Singhanart

political rights

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Rights such as voting, and the ability to hold public office.
 

Dr. Prin Singhanart

polytheism

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The belief in many gods or goddesses.
 

Dr. Prin Singhanart

Pope

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Leader of the Roman Catholic Church. Chosen by the College of Cardinals.
 

Dr. Prin Singhanart

Pope Urban II

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1040?-1099) The head of the Roman Catholic Church who issued the proclamation the began the First Crusade.
 

Dr. Prin Singhanart

porcelain

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A hard, fine ceramic material used to make a variety of products.
 

Dr. Prin Singhanart

power loom

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A device that combined thread to make cloth using steam power.
 

Dr. Prin Singhanart

Pre-Columbian

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Period of North and South American history before the arrival of the Europeans in the late 15th century.
 

Dr. Prin Singhanart

predestination

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The idea of Calvinist Protestants that certain people were pre-selected to go to heaven.
 

Dr. Prin Singhanart

priest

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A spiritual leader in a variety of religions.
 

Dr. Prin Singhanart

Prince Metternich

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1773-1859) Chancellor of the Astro-Hungarian Empire between 1821 and 1848. He was the most powerful political figure in Europe between 1814 and 1848. He was driven from power in the Revolutions of 1848.
 

Dr. Prin Singhanart

Prince, The

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A book of political advice written by Niccolo Machiavelli during the Renaissance in which he describes the methods that a prince should use to acquire and maintain political power. This book was used to defend policies of despotism and tyranny. Machiavelli wrote that a ruler should take any action to remain in power, or that
 

Dr. Prin Singhanart

Princip, Gavrilo

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1894 -1918) Serbian nationalist/terrorist who assassinated Archduke Franz Ferdinand and his wife in 1914. This event resulted in the start of World War I.
 

Dr. Prin Singhanart

proletariat

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Term given to the working class people in society.
 

Dr. Prin Singhanart

property

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Something of value that is owned by a person.
 

Dr. Prin Singhanart

protectorate

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A country or region that is controlled by a more powerful country.
 

Dr. Prin Singhanart

Protestant

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Member of Christian relgious sect which formed during the Protestant Reformation. Protestants reject the authority of the Roman Catholic Church.
 

Dr. Prin Singhanart

Protestants

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 

A member of a Western Christian church whose faith and practice are founded on the principles of the Reformation, especially in the acceptance of the Bible as the sole source of revelation, in justification by faith alone, and in the universal priesthood of all the believers, and refers to the theologies of Luther, Calvin, or Zwingli.

 

Dr. Prin Singhanart

provisional government

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A temporary government assembled during times of change.
 

Dr. Prin Singhanart

Prussia

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Former independent kingdom and state of Germany. In the late 19th century, it formed the central state of the German Empire, which was one of the largest in Europe.
 

Dr. Prin Singhanart

Ptolemy

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(100?-170 CE) Greek astronomer, mathematician, and geographer. His geocentric model of the universe lasted until the 16th century.
 

Dr. Prin Singhanart

Puritan Revolution

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Political and Religious revolution in England between 1640 and 1660. The monarchy was abolished in favor of a Republic led by Oliver Cromwell. It ended with the seating of Charles II on the throne. Also known as the English Revolution.
 

Dr. Prin Singhanart

Puritanism

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Movement in the English church in the late 16th to remove all catholic influences and purify.
 

Dr. Prin Singhanart

Put Out System

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Manufacturing system where work was distributed and retrieved from individuals in their homes.
 

Dr. Prin Singhanart

pyramid

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A triangular shaped building.
 

Dr. Prin Singhanart

Pythagoras

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(582?-500?BCE) Greek mathematician responsible for the Pythagorean Theorem which states the square of the hypotenuse of a right triangle is equal to the sum of the squares of the other two sides.
 


หน้า:  1  2  3  4  (ต่อไป)
  ทั้งหมด