อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์


ช่วยกันสร้างอภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์ เพิ่มศัพท์คนละตัวสองตัวก็ทำให้ได้อภิธานศัพท์ไปใช้งานกันได้
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

O

occupation (military)

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The control of one country by another through the stationing of military troops and military government.
 

Old Imperialism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A European policy of conquest that occurs in the 15th through 18th centuries in Africa, India, the Americas, and parts of Asia The motives were the same for most areas, the establishment of lucrative trade routes. Various European countries dominated these trades routes and one time or another, and a some countries, such as Great Britain and Spain, came to dominate entire countries.
 

Old Kingdom

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(2575 BCE
 

Old Testament

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The first half of the Christian Bible, that describes the creation of the world, the history of ancient Israel, the Ten Commandments, and contains the Psalms and the prophetic books. Also is the Hebrew Torah.
 

Oligarchy

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Government by a few, especially by a small fraction of persons or families.
 

Olmecs

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A Mesoamerican civilization that flourished around 1200 C.E.. Achievements include irrigation, a simple calendar and writing system, and small cities.
 

OPEC

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Organization of Petroleum Exporting Countries, an international organization concerned with the crude-oil policies of its member states. This organization was founded in 1960, and has 11 members, including Kuwait, Algeria, Iran, Iraq, Indonesia, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, and Venezuela. Due to their control of most of the world
 

Open Door Policy

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A policy of the United States that stated China should be open to all nations that which to trade with them. This policy did not include the consent of the Chinese, and was another form of imperialism.
 

Opium War

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
In the early 19th century, Great Britain began importing opium, processed from poppy plants grown in the Crown Colony of India, into China. Chinese officials attempted to ban the importation of the highly addictive opium, but ultimately failed. The British declared war on China in a series of conflicts called the Opium Wars. Superior British military technology allowed them to claim victory and subject the Chinese to a series of unequal treaties.
 

oracle bones

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
In ancient China, they were pieces of bone or turtle shell used by Shang priests to tell the future. They would write a question addressed to either one of the gods, or an ancestor on the bone, then heat it until it cracked. They believed that by studying the pattern of cracks, one could learn the answer to the question. Oracle bones are the oldest example of Chinese writing.
 

Orlando, Vittorio

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1860-1952) Prime Minister of Italy during World War I. He was one of the formulators of the Treaty of Versailles.
 

Orthodox Christianity

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A branch of Christianity developed in the Byzantine Empire, after its split from the Roman Empire. It spread throughout the eastern Mediterranean and Russia.
 

Osama bin Laden

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1957- ) Saudi Arabian multimillionaire and leader of the terrorist organization al-Qaeda. He is responsible for numerous terrorist attacks on the United States including the destruction of the World Trade Center.
 

Ottoman Empire

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Hereditary nation state centered in Turkey. It was founded in the late 13th century after the collapse of the Byzantine Empire and extended across most of Asia Minor and the Middle East. The Ottoman Empire collapsed shortly after World War II.
 

ozone layer

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The layer of the upper atmosphere where ozone collects. This layer absorbs harmful ultraviolet radiation from the Sun.