อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์


ช่วยกันสร้างอภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์ เพิ่มศัพท์คนละตัวสองตัวก็ทำให้ได้อภิธานศัพท์ไปใช้งานกันได้
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า:  1  2  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

N

N๔ theatre

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Feudal Japanese theater where men wore decorative mask and performed on stage, while a chorus sang the lines. N๔ theatre reflected Buddhist ideas such as resisting selfish behavior.
 

NAFTA

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
North American Free Trade Agreement, an economic treaty between Canada, the United States, and Mexico to lower tariffs and create a free trade environment. NAFTA was ratified by its member nations in 1994.
 

Nagasaki

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Japanese city devastated during World War II when the United States dropped the second atomic bomb on Aug 8th, 1945.
 

NASA / National Aeronautical and Space Administration

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
American space agency responsible for administrating the United State
 

Nasser, Gamal Abdel

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1918-1970) President of Egypt from 1956 to 1970. He was responsible for nationalizing the Suez Canal, and was an important leader to the Arab world. He was often at odds with the West and Israel.
 

nation-state

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An independent state or country.
 

National Assembly

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
First new government during the first stage of the French Revolution.
 

nationalism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Pride in one
 

Native Americans & Slaves

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
In colonial Latin America, lowest social class. They had no rights and were often treated poorly and used as a labor source by the plantation owning Creoles.
 

NATO

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
North Atlantic Treaty Organization, an international defense alliance between the United States, Great Britain, and others formed in 1949 as a response to the spread of communism.
 

Natural resources

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Resources that are supplied by nature. Nations often use these to increase their economic output, usually with little regard to environmental factors. A growing environmentalist movement is beginning to apply pressure to these governments by forcing a public officilals to discuss these issues.
 

natural rights

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Concept of John Locke
 

navigable rivers

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A river that is able to be navigated by boat.
 

Nazi

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Name of German National Socialist Party, which gained control of Germany in 1933 under the leadership of Adolf Hitler.
 

Nehru, Jawaharlal

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1889-1964) Indian nationalist leader and the first prime minister of independent India from 1947 to 1964. Along with Mohandas Gandhi, he was instrumental in freeing India from Britain
 

Neolithic Age

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(10,000 BCE - 5000 BCE) New Stone Age. A period of time in human history characterized by the development of agriculture and permanent settlements.
 

Neolithic Revolution

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The introduction of agriculture, domesticating animals, this leads to the development of human civilazation.
 

New Economic Policy

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An economic policy of Vladimir Lenin
 

New Imperialism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A policy of economic, political, and social of one country by another. Industrialized countries sought control of other countries for raw materials and new markets.
 

New Kingdom

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1550 BCE - 1100 BCE) Period in ancient Egyptian history characterized by strong pharaohs who conquered an empire that stretched from Nubia in the south, to the Euphrates River in Mesopotamia.
 

New Testament

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The second half of the Christian Bible. It describes the life and teachings of Jesus Christ, as well as other Christian teachings.
 

Newcomen, Thomas

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1663-1729) Developed a steam engine powered by coal.
 

Newton, Isaac

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1642-1727) English scientist who discovered gravitation, invented calculus, and formulated the laws of motion.
 

Niccolo Machiavelli

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Machiavelli Niccol๒ Machiavelli (May 3, 1469
 

Nirvana

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
In Buddhism, spiritual enlightenment.
 

Nkrumah, Kwame

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1909-1972) Independence leader who help lead Ghana out of European imperialism after World War II.
 

nomad

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A person who belongs to a group of people who move from place to place seasonally in search of food and water.
 

Northwest Passage

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Mythical water route from the northeast region of North America to the Pacific Ocean. Many people during the Age of Exploration searched for this route that does not exist. However, the search resulted in the discovery of much of the northeast region of North America by the Europeans.
 

Nuclear Family

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A family unit consisting a mother, father and their children.
 

nuclear weapons

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Weapons in which the explosive potential is controlled by nuclear fission or fusion.
 

Nuremburg Trials

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
War crime trials held in Nuremburg after World War II to try the surviving Nazis concerning the Holocaust, aggressive war making, mistreatment of prisoners among other things.
 


หน้า:  1  2  (ต่อไป)
  ทั้งหมด