อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์


ช่วยกันสร้างอภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์ เพิ่มศัพท์คนละตัวสองตัวก็ทำให้ได้อภิธานศัพท์ไปใช้งานกันได้
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

K

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Kabuki theatre

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Feudal Japanese theatre that performed comedic or melodramatic presentations of everyday life or historic events.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Kaiser Wilhelm

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1859-1941) King of Prussia and Emperor of Germany whose political policies led his country into World War I. He was forced from power when Germany lost the war.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Kami

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Sacred spirits that are worshipped in the Shinto religion of Japan.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Kana

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Japanese writing system adapted from Chinese, with the addition of phonetic symbols representing syllables.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

karma

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Actions in this life resulting from the consequences of a previous life
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Kellogg-Briand Pact

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A treaty signed in 1928 renouncing war as a means of solving international disputes.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Kenyatta, Jomo

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1894?-1978) Independence leader who help lead Kenya out of European imperialism after World War II.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Khmer Rouge

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A group of communist guerillas in Cambodia during the late 20th century, led by Pol Pot, that gained control of Cambodia after the withdrawal of American troops from the Vietnam War. The initiated a reign of terror, killing over a million people to remove all western influence from the country. This gross violation of human rights ended when Vietnam invaded and occupied the country in 1979. In the 1990s, the United Nations negotiated a peace settlement, and began the democratic process in Cambodia.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Khrushchev, Nikita

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1894-1971) Leader of the Soviet Union from 1953 to 1964. Khrushchev was critical of Stalin
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

King Leopold

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1835-1909) King of Belgium who began imperialistic trade inside of Africa which resulted in the Scramble for Africa.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Kipling, Rudyard

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1865-1936) British writer and poet. His poem The White Man
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Koch, Robert

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1843-1910) German physician who, in the 1880
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Kong Fu Zi

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Korean Bridge

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The term given to process in which cultural diffusion occurred between China and Japan though Korean contact with both civilizations.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Korean War

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A war between North Korean, which was supported by both the Soviet Union and communist China, and South Korea, which was supported by the United States and the United Nations. The war occurred between 1950 and 1953 and ended in an armistice and original borders.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Kristallnacht

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
On November 9th, 1938, Nazis in German looted, and burned Jewish stores and Synagogues, often beating Jews in the street. Over 90 Jews were killed during Kristallnacht. Also called Night of Broken Glass.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Kublai Khan

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1215-1294) Grandson of Genghis Khan and founder of the Mongol Yuan Dynasty in China.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Kuomintang

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Nationalist Party in China led by Jiang Jieshi, which began a war against the Communist Party led by Mao Zedong. Both fought for control of China, with Mao and the Communists ultimately winning in 1949.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Kurds

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Ethnic group that lives in parts of Iraq and Turkey. They often suffer persecution in both countries, and are currently under the protection of the United Nations in Iraq.