เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2
  ทั้งหมด

H

Dr. Prin Singhanart

Holocaust

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The attempted genocide of European Jews, Gypsies, mentally retarded, homosexuals, and others by Nazi Germany during the Second World War.
 

Dr. Prin Singhanart

Holy Land

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Term given to lands in present day Israel that is significant to Judaism, Christianity, and Islam.
 

Dr. Prin Singhanart

Holy Trinity

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Formed by the Creator (Father), Redeemer (Son), and Sustainer (Holy Spirit). Christians believe that these three entities are all part of a single higher power.
 

Dr. Prin Singhanart

Hubble Space Telescope

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Large space telescope able to see farther than any other telescope at the end of the 20th century.
 

Dr. Prin Singhanart

human and physical geography

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The study of the environment, people, and the resources they use to live.
 

Dr. Prin Singhanart

human rights

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The rights that are considered by most societies to belong automatically to all people, including the rights to justice, freedom, and equality.
 

Dr. Prin Singhanart

Humanism

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A system of thought that centers on humans and their values, capacities, and worth; A cultural and intellectual movement of the Renaissance that emphasized secular concerns as a result of the rediscovery and study of the literature, art, and civilization of ancient Greece and Rome.
 

Dr. Prin Singhanart

hunting and gathering

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
System of food production for prehistoric peoples. Involves hunting animals and gathering foods grown in the wild.
 

Dr. Prin Singhanart

Hussein, Saddam

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1937- ) President of Iraq since 1979. He has led his control into two devastating wars, one against Iran in 1980 to 1988, and the Persian Gulf War in 1990
 

Dr. Prin Singhanart

Hutus and Tutsis

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Tribes in Rwanda responsible for decades of warfare.
 

Dr. Prin Singhanart

hydroelectric power

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Power that is derived from a moving body of water, such as a river or waterfall.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2
  ทั้งหมด