เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2
  ทั้งหมด

G

Dr. Prin Singhanart

Gorbachev, Mikhail

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1931- ), leader of the Soviet Union from 1985 to 1991. His policies of Perestroika and Glasnost, which aimed at revitalizing the Soviet Union contributed to the downfall of communism.
 

Dr. Prin Singhanart

government

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The office, function, or authority of a governing individual or body.
 

Dr. Prin Singhanart

Great Depression

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1929-1939) The dramatic decline in the world
 

Dr. Prin Singhanart

Great Leap Forward

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The economic program designed to increase farm and industrial output though the creation of communes. Communes are similar to Soviet collectives in that groups of people live and work together on government owned farms and in government owned industry.
 

Dr. Prin Singhanart

Great Purge

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The widespread arrests and executions of over a million people by Josef Stalin between 1936 and 1938. Stalin was attempting to eliminate all opposition to his rule of the Soviet Union.
 

Dr. Prin Singhanart

Greater East Asia Co-Prosperity Sphere

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A imperialistic system founded by Japan consisting of other Asian countries during the early 20th century. Japan reduced its members to puppet nations, taking their raw materials and using them as new markets.
 

Dr. Prin Singhanart

Greco-Roman

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The cultural mixing of both ancient Greek and Roman traditions.
 

Dr. Prin Singhanart

Greek column

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Fluted column used in many of their buildings, and copied throughout the world today.
 

Dr. Prin Singhanart

Green Revolution

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Throughout the 20th century, scientists worked on improving agriculture, especially in areas with high populations. Some of the technologies developed included better irrigation systems so farmers could get water to their crops. New machinery was built to handle larger production and to take the burden of agriculture work off of humans. New chemical fertilizers and pesticides were created to increase food production, and new varieties of grains and livestock were developed also for greater production. The Green Revolution has had only limited success. The high costs associated with many of these new technologies have kept the small farmer from taking advantage of them.
 

Dr. Prin Singhanart

greenhouse gas

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A gas such as carbon dioxide, ozone, or water vapor that are a factoring the warming of the Earth
 

Dr. Prin Singhanart

Guevara, Che

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1928-1967) Latin American guerilla leader. In the mid 20th century Guevara was instrumental in helping Fidel Castro lead the Cuban Revolution. He was later killed in Bolivia while trying to lead a revolution there.
 

Dr. Prin Singhanart

guild

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An association of merchants or craftspeople in medieval Europe, formed to make regulations and set standards for a particular trade or craft.
 

Dr. Prin Singhanart

gunpowder

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Chemical compound that burns very quickly. Used in weaponry.
 

Dr. Prin Singhanart

Gupta Dynasty

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(320-550 C.E.)Ruling family in India during its golden age. Responsible for many achievements.
 

Dr. Prin Singhanart

Gutenberg, Johannes

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1400?-1468) German printer and European pioneer in the use of movable type.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2
  ทั้งหมด