อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์


ช่วยกันสร้างอภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์ เพิ่มศัพท์คนละตัวสองตัวก็ทำให้ได้อภิธานศัพท์ไปใช้งานกันได้
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า:  1  2  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

E

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Ebola

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A contagious viral disease originating in Africa. It is transmitted by blood and body fluids and causes body organs and vessels to leak blood, usually resulting in death.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

economic rights

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Rights such as owning property, or the choice to be employed.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Economics

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 

Social science that deals with production, distribution, and consumption of goods and services and with the theory and management of economies or economic systems.

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Edict of Milan

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(313 CE) Proclamation by the Roman Emperor Constantine outlawing the persecution of Christians in the Roman Empire.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Edison, Thomas Alva

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1847-1931) American inventor. He is best know for the electric light bulb, the phonograph, and the motion picture camera.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Eightfold Path

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Code of behavior for followers of Buddhism.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Einstein, Albert

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1879-1955) American scientist best known for his theory of relativity.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Elizabeth I

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1533-1603) Queen of England and Ireland between 1558 and 1603. She was an absolute monarch and is considered to be one of the most successful rulers of all time.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

emperor

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Political ruler of a country of nation. Similar to a king.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

empire

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
1. A collection of nations or peoples ruled by a single authority, usually a monarch, but can be other systems of government as well. 2. A very large and powerful industrial organization
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Enclosure Movement

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
During the Industrial Revolution, it was the consolidation of many small farms into one large farm, which created a labor force as many people lost their homes.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

encomienda system

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A system of production in Spain
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Engels, Friedrich

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1820-1895) German socialist and co-author of The Communist Manifesto.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

engineer

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A person who plans and creates mechanic structures for a variety of uses.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

English Bill of Rights

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1689) A Bill of Rights written after the Glorious Revolution of 1688 which placed William and Mary on the throne of England. The bill created a limited monarchy and established Parliament as the ruling body of the nation.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

enlightened despots

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A monarch who retains absolute control of their country while also enacting reform based on Enlightenment ideas.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Enlightenment

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A movement in the 18th century that stressed the importance of reason and science in philosophy and the study of human society. Occurred in Western Europe.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

environment

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Everything in nature including people, plants, and animals that affects development in life.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Eratosthenes

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(276?-196? BCE), Greek mathematician, astronomer, and geographer who measured the circumference of the Earth. His measurement was only off by 15%.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

escalate

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
To increase.
 


หน้า:  1  2  (ต่อไป)
  ทั้งหมด