อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์


ช่วยกันสร้างอภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์ เพิ่มศัพท์คนละตัวสองตัวก็ทำให้ได้อภิธานศัพท์ไปใช้งานกันได้
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า:  1  2  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

E

Ebola

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A contagious viral disease originating in Africa. It is transmitted by blood and body fluids and causes body organs and vessels to leak blood, usually resulting in death.
 

economic rights

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Rights such as owning property, or the choice to be employed.
 

Economics

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 

Social science that deals with production, distribution, and consumption of goods and services and with the theory and management of economies or economic systems.

 

Edict of Milan

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(313 CE) Proclamation by the Roman Emperor Constantine outlawing the persecution of Christians in the Roman Empire.
 

Edison, Thomas Alva

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1847-1931) American inventor. He is best know for the electric light bulb, the phonograph, and the motion picture camera.
 

Eightfold Path

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Code of behavior for followers of Buddhism.
 

Einstein, Albert

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1879-1955) American scientist best known for his theory of relativity.
 

Elizabeth I

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1533-1603) Queen of England and Ireland between 1558 and 1603. She was an absolute monarch and is considered to be one of the most successful rulers of all time.
 

emperor

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Political ruler of a country of nation. Similar to a king.
 

empire

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
1. A collection of nations or peoples ruled by a single authority, usually a monarch, but can be other systems of government as well. 2. A very large and powerful industrial organization
 

Enclosure Movement

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
During the Industrial Revolution, it was the consolidation of many small farms into one large farm, which created a labor force as many people lost their homes.
 

encomienda system

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A system of production in Spain
 

Engels, Friedrich

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1820-1895) German socialist and co-author of The Communist Manifesto.
 

engineer

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A person who plans and creates mechanic structures for a variety of uses.
 

English Bill of Rights

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1689) A Bill of Rights written after the Glorious Revolution of 1688 which placed William and Mary on the throne of England. The bill created a limited monarchy and established Parliament as the ruling body of the nation.
 

enlightened despots

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A monarch who retains absolute control of their country while also enacting reform based on Enlightenment ideas.
 

Enlightenment

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A movement in the 18th century that stressed the importance of reason and science in philosophy and the study of human society. Occurred in Western Europe.
 

environment

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Everything in nature including people, plants, and animals that affects development in life.
 

Eratosthenes

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(276?-196? BCE), Greek mathematician, astronomer, and geographer who measured the circumference of the Earth. His measurement was only off by 15%.
 

escalate

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
To increase.
 

Estates

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Class system in France before the French Revolution. There were three Estates, First Estate was Clergy, Second was Nobility, and Third was peasants, merchants, and townspeople.
 

Estates General

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The legislative body of France. Composed of representatives from the three estates which are Clergy in the First Estate, Nobles in the Second Estate, and peasants in the Third Estate. Each Estate is entitled to one vote on legislative matters. The Estates General was never as strong as the British Parliament of the American Congress.
 

ethnic cleansing

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The removal of people of a specific ethnic group by means of genocide, terror, or forced expulsion.
 

ethnic group

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A group of people that shares distinctive cultural traits.
 

ethnocentric

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A belief in the superiority of a certain ethnic group or race.
 

Euclid

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(circa 300 BCE), Greek mathematician. Considered to be the father of modern geomertry.
 

European Community/European Union

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Economic union between countries in Europe for mutual gain. Originally formed in 1951 as the European Coal and Steel Community (ECSC), it later became the European Community in 1967, then the European Union in 1991.
 

evolution

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The gradual change or development of something.
 

excommunicate

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
To exclude a Christian from receiving the Sacraments.
 

executive

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Rrelating to a system that enforces laws.
 

export

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The sending of goods to another country for sale or trade.
 

extermination

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The complete destruction of a group of people.
 

extinction

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The death of all members of a species.
 

extraterritoriality

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A policy that guaranteed European citizens in China were only subject to the laws of their own nation and could only be tried by their own courts.
 


หน้า:  1  2  (ต่อไป)
  ทั้งหมด