เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

C

Dr. Prin Singhanart

Communist Manifesto, The

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A book written by Karl Marx and Friedrich Engels that describes the new political system of scientific socialism, which becomes the basis for communism. The book states that all of human history is based on the conflict between the bourgeoisie (those who own the means of production) and the proletariat (working class), and predicted that the proletariat would rise up in a violent revolution to overthrow the bourgeoisie and create a society with an equal distribution of goods and services.
 

Dr. Prin Singhanart

Communist Revolution

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A political revolution in Russia beginning in 1917. The Bolsheviks, now known as Communists, overthrew Czar Nicholas II and created a socialist government based upon the writings of Karl Marx and Vladimir Lenin. Also know as the Bolshevik Revolution.
 

Dr. Prin Singhanart

Computer Revolution

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
During the 1980s personal computers began to appear in many homes across the world. By the late 1990s, computers had become a staple in most industrialized country
 

Dr. Prin Singhanart

concentration camp

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A prison camp used to hold Jews during World War II and the Holocaust.
 

Dr. Prin Singhanart

Confucianism

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Confucius lived in China during the Chou Dynasty, when there was mass disorder and confusion and degrading moral standards. Confucius was appalled by what appeared to be the fracturing of Chinese society. He believed that the only cure was to stress a sense of social order and mutual respect, a philosophy that later became known as Confucianism. Confucianism teaches that there is a natural social order to society which can best be explained through the Five Relationships.
 

Dr. Prin Singhanart

Confucius

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(551-479 BCE?) Chinese philosopher and writer of The Analects, a collection of moral and social teachings, including the concept of the Five Relationships. Also known as Kong Fu Zi.
 

Dr. Prin Singhanart

Congress of Vienna

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Meeting of European political leaders to reestablish former territorial borders after the end of the Napoleonic Wars and the fall of Napoleon. The Congress was held in Vienna from September 1814 to June 1815, and was dominated by Prince Metternich of the Austro-Hungarian Empire.
 

Dr. Prin Singhanart

conquistadors

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Spanish conquerors who came to the New World in search of gold and other riches.
 

Dr. Prin Singhanart

Constantine

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(274 CE
 

Dr. Prin Singhanart

constitution

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A document detailing the fundamental laws of a country or organization.
 

Dr. Prin Singhanart

constitutional monarchy

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A political system in which a country is ruled by a monarch who has limited power due to a constitution
 

Dr. Prin Singhanart

containment

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A cold war policy that called for containing communism to areas already under its influence. This policy was proposed by U.S. President Harry Truman.
 

Dr. Prin Singhanart

Copernicus, Nicolaus

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1473-1543) Polish astronomer who wrote On the Revolutions of the Celestial Spheres. Theorized that the Earth orbited the Sun (heliocentric system) and laid the foundations of modern astronomy.
 

Dr. Prin Singhanart

corporation

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A company with business dealings in many different areas.
 

Dr. Prin Singhanart

Cortez, Hernan

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1485-1547) Spanish conquistador who was responsible for the conquest of the Aztec Empire and the claiming of much of Central America for the Spanish.
 

Dr. Prin Singhanart

Counter-Reformation

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The movement initiated by the Catholic Church to contain the Protestant Reformation and, if possible, end it.
 

Dr. Prin Singhanart

coup d etat

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The acting of overthrowing a government in favor of another, usually through violent means.
 

Dr. Prin Singhanart

craftsman

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A person who makes quality, practical or decorative goods.
 

Dr. Prin Singhanart

cremation

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The burning of a dead body until it turns to ash.
 

Dr. Prin Singhanart

Creoles

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
In colonial Latin America, American born Spanish gentry, They owned most of the land but were treated like second class citizens, and were denied political rights.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  (ต่อไป)
  ทั้งหมด