อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์


ช่วยกันสร้างอภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์ เพิ่มศัพท์คนละตัวสองตัวก็ทำให้ได้อภิธานศัพท์ไปใช้งานกันได้
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

B

blended family

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A stepfamily
 

blitzkrieg

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
German word meaning lightning war. It was a German army tactic during World War II which called for quick moving, hard hitting drives into enemy territory.
 

block printing

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A system of printing where characters are carved onto a wooden block. The block is then inked and pressed onto a sheet of paper.
 

Boer War

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1899-1902) War between Great Britain and the Boers in South Africa over control of rich mining country. Great Britain won and created the Union of South Africa comprised of all the South African colonies.
 

Boers

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Dutch descended colonist living in South Africa. Also called Afrikaners.
 

Bolshevik

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Early name of communists during the Russian Revolution of 1917.
 

Bolํvar, Sim๓n

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1783-1830) Latin American revolutionary responsible for the ousting of Spain from much of South America during the 19th century. He is considered to be the most important figure in the fight for Latin American independence.
 

Bonaparte, Napoleon

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1769-1821) Emperor of the French. Responsible for many French Revolution reforms as well as conquering most of Europe. He was defeated at Waterloo, and died several years later on the island of Saint Helena.
 

botany

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The study of plant life.
 

bourgeoisie

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Term given to the middle class people in society.
 

Boxer Rebellion

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1900) A rebellion by the people of China to end foreign domination.
 

Brahma

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Hindu god called the Creator. Brahma is the first member of the triad that includes Vishnu the Preserver and Shiva the Destroyer.
 

Brahman

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
In Hinduism, Brahman is the name given to the oneness of the universe.
 

Brezhnev, Leonid

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1906-1982) Leader of the Soviet Union from 1964 to 1982. During his control of the Soviet Union, relations with the West, as well as the Soviet economy, experienced a long period of stagnation.
 

British East India Company

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A joint stock company that controlled most of India during the period of imperialism. This company controlled the political, social, and economic life in India for more than 200 years.
 

bubonic plague

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An infectious disease transmitted by fleas. It is characterized by fever, chills, and the formation of swellings. Also known as the Black Plague or Black Death.
 

Buddha

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Hindu for
 

Buddhism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Buddhism developed in India, and is based on many of the core concepts of Hinduism.. Buddhists believe in an endless cycle of reincarnation, or samsara, which is similar to beliefs of Hinduism. However, Buddhists do not believe that deities are responsible for the phenomenon. In addition, the Caste System is rejected by Buddhists who believe instead that one is reincarnated until they can achieve nirvana, best described as spiritual enlightenment.
 

bureaucracy

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The administration portion of the government.
 

Bushido

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Code of conduct for Samurai and nobles during Japanese feudalism.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  (ต่อไป)
  ทั้งหมด