เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

T

Dr. Prin Singhanart

Ten Commandments

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The ten laws given to Moses by God, according to the Bible.
 

Dr. Prin Singhanart

terrace farming

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The cutting out of flat areas (terraces) into near vertical slopes to allow farming. Terrace farms appears as steps cut into a mountainside. This adaptation allowed both the early Chinese, and the Inca of Mesoamerica to grow enough food for their large populations.
 

Dr. Prin Singhanart

terrorism

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The use of violence for political purpose.
 

Dr. Prin Singhanart

The Bible

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 

The sacred book of Christianity, a collection of ancient writings including the books of both the Old Testament and the New Testament.

 

Dr. Prin Singhanart

Theodosius

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(346? CE
 

Dr. Prin Singhanart

Theory of Relativity

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Theory of motion and energy developed by Albert Einstein in the 20th century.
 

Dr. Prin Singhanart

Three Gorges Dam

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A dam across the Yangtze River in China scheduled to be completed in 2009.
 

Dr. Prin Singhanart

Tiananmen Square Massacre

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A political and social protest by university students in Beijing, China in 1989. The protest called for political and social reforms and resulted in the government using the military to end it, which caused hundreds of deaths, thousands of injured, and many more imprisoned.
 

Dr. Prin Singhanart

Tokugawa Shogunate

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1603-1867) Feudal Warlord rulers of Japan. Responisble for closing Japan off from the rest of the world. Overthrown during the Meiji Restoration.
 

Dr. Prin Singhanart

Torah

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The holy book of Judaism. It describes the creation of the world, the history of ancient Israel, the Ten Commandments, and contains the Psalms and the prophetic books.
 

Dr. Prin Singhanart

Torri

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The red gateway entrance to a Shinto shrine.
 

Dr. Prin Singhanart

totalitarian state

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A state or country completely controlled by a single power, such as a monarch or dictator.
 

Dr. Prin Singhanart

totalitarianism

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Totalitarianism- Of or relating to the government haveing total controll of of ones life
 

Dr. Prin Singhanart

trade

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The exchange of goods or service between people.
 

Dr. Prin Singhanart

trade fair

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A gathering of merchants, craftsmen, and artisans to buy and sell goods and service during late Middle Ages.
 

Dr. Prin Singhanart

tradition

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A long-established custom or belief.
 

Dr. Prin Singhanart

traditional economy

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Economic system in which decisions are made on the
 

Dr. Prin Singhanart

Treaty of Nanjing

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1842) An unequal treaty between Great Britain and China resulting from the Opium War. The treaty stated that China was to reimburse Britain for costs incurred fighting the war. The Chinese were forced to open several ports to British trade, provide Britain with complete control of Hong Kong, and grant extraterritoriality to British citizens living in China.
 

Dr. Prin Singhanart

Treaty of Portsmouth

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1905) The treaty that ended the Sino-Japanese War. It granted Japan Chinese port city trading rights, control of Manchuria, the annexation of the island of Sakhalin, and Korea became its protectorate.
 

Dr. Prin Singhanart

Treaty of Tordesillas

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A treaty dividing the New World possessions between Portugal and Spain. This treaty, signed in 1494 was a product of the Catholic Church.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด