เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

S

Dr. Prin Singhanart

Stock Market Crash

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1929)The steep fall in the prices of stocks due to widespread financial panic. It was caused by stock brokers who called in the loans they had made to stock investors. This caused stock prices to fall, and many people lost their entire life savings as many financial institutions went bankrupt.
 

Dr. Prin Singhanart

stockholder

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A person holding ownership of part of a company or business venture.
 

Dr. Prin Singhanart

Stupa

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A Buddhist shrine or temple in India. This form of architecture made its way to China where it was altered slightly and renamed the pagoda.
 

Dr. Prin Singhanart

subcontinent

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Large area that is a separate part of a continent. The area encompassing India, Pakistan, and Bangladesh are considered to be a subcontinent of Asia.
 

Dr. Prin Singhanart

subservient

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
To serve under another person. Unequal.
 

Dr. Prin Singhanart

Suez Canal

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A canal linking the Red Sea to the Mediterranean Sea. It was a vital trade route in the British Empire during imperialism, and continues to link North Africa and Europe to Asia today.
 

Dr. Prin Singhanart

Suez War of 1956

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
War between Israel and Egypt which resulted in Egypt losing control of the Sinai Peninsula.
 

Dr. Prin Singhanart

suffrage

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The right to vote in elections.
 

Dr. Prin Singhanart

Suleiman

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1494-1566) Sultan of the Ottoman Empire and considered to be their greatest ruler. Under his leadership, the Ottoman Empire reached its greatest height.
 

Dr. Prin Singhanart

Sun Yixian

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1866-1925) Chinese nationalist leader who fought to end foreign domination. He formed the Kuomintang, or Nationalist Party, which overthrew the Manchu Dynasty and established a republican form of government in its place. Also known as Sun Yat-sen.
 

Dr. Prin Singhanart

superpowers

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Term given to the United States and the Soviet Union during the Cold War.
 

Dr. Prin Singhanart

surgery

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The medical treatment of a body which involves cutting open to perform various manipulations.
 

T

Dr. Prin Singhanart

Taiping Rebellion

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1850-1864) A revolt by the people of China against the ruling Manchu Dynasty because of their failure to deal effectively with the opium problem and the interference of foreigners.
 

Dr. Prin Singhanart

Talmud

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The collection of Jewish writings that is the basis of Jewish religious law.
 

Dr. Prin Singhanart

Tao-te-Ching

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Collected teachings of Chinese philosopher Lao Tze, the founder of Taoism/Daoism.
 

Dr. Prin Singhanart

Taoism / Daoism

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The Chinese philosophy of Taoism (or Daoism) developed in the latter part of the Chou Dynasty, during a period of turmoil in which it was not clear that Chinese civilization would survive. It represents a naturalistic ideal of how one should live their life. The Chinese term Tao can be translated into English, meaning "the way." It is a philosophy which teaches that nature has a "way" in which it moves, and that people should passively accept the "way" of nature, rather than resist it. One concept related to this is that of wu-wei, which means "not doing." This means that people should not act unnaturally by doing things, but rather should openly accept the natural way. An emphasis is placed on the link between people and nature. Taoism teaches that this link lessened the need for rules and order, and leads one to a better understanding of the world.
 

Dr. Prin Singhanart

tariff

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A tax on imports.
 

Dr. Prin Singhanart

tea ceremony

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A Japanese ritual in which tea is prepared, served, and drunk in a certain way.
 

Dr. Prin Singhanart

technology

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
tools and skills people use (i.e. computers and machines assist in research and production)
 

Dr. Prin Singhanart

telescope

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A device used to see distant objects, such as those in space.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด