เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

C

Dr. Prin Singhanart

chlorofluorocarbon (CFC)

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A gas containing carbon, hydrogen, chlorine, and fluorine. It is used in refrigerators and aerosol sprays. CFCs are reputed to be damaging to the Earth
 

Dr. Prin Singhanart

Christ, Jesus

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(8-4 BCE- 29? CE) Founder of Christianity. Considered by Christians to be the son of God and the Messiah. He is the central figure in the Christian Religion.
 

Dr. Prin Singhanart

Christian

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Professing belief in Jesus as Christ or following the religion based on the life and teachings of Jesus.
 

Dr. Prin Singhanart

Christianity

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Currently the most popular religion in the world based on the number of worshippers found throughout the world. While this monotheistic religion developed from Judaism, there are several key differences in its teachings. Christianity was founded by Jesus Christ in the 1st century CE. The Christian holy book is called the Holy Bible.
 

Dr. Prin Singhanart

Churchill, Sir Winston

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1874-1965) British politician and Prime Minster of Great Britain from 1940 to 1945, and 1951 to 1955. He is regarded as the finest British leader of the 20th century and was instrumental in leading Britain to victory during World War II.
 

Dr. Prin Singhanart

circumference

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The distance around the edge of a circle.
 

Dr. Prin Singhanart

circumnavigate

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
To travel around something, like an island or the world.
 

Dr. Prin Singhanart

city-state

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An independent state consisting of a city and its surrounding lands.
 

Dr. Prin Singhanart

civil disobedience

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The purposeful breaking of laws to protest actions by the government.
 

Dr. Prin Singhanart

civil service exam

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
In China, it was an exam based on Confucian teachings that was used to select people for various government service jobs in the bureaucracy.
 

Dr. Prin Singhanart

civil war

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A war between groups of people in the same country, culture, or political system.
 

Dr. Prin Singhanart

Civilization

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 

The type of culture and society developed by a particular nation or region.(e.g., The Maya or the

 

Dr. Prin Singhanart

Clemenceau, Georges

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1841-1929) French Premier during World War I. He was one of the formulators of the Treaty of Versailles.
 

Dr. Prin Singhanart

Climate

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The average weather conditions of a certain region.
 

Dr. Prin Singhanart

Cold War

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Non shooting conflict between the Soviet Union and their allies and the United States and their allies. Numerous secondary conflicts arise due to the Cold War.
 

Dr. Prin Singhanart

collective farm

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A government owned farms where peasants work on a quota system.
 

Dr. Prin Singhanart

colonialism

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The policy of maintaining colonies as a source of raw materials and new markets. Practiced during old and new imperialism.
 

Dr. Prin Singhanart

colonization

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A group of people moving from their homeland to a new area in large numbers.
 

Dr. Prin Singhanart

Columbian Exchange

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The exchange of goods and other things, such as disease from the Old World (Europe) to the new World (North and South America) and back.
 

Dr. Prin Singhanart

Columbus, Christopher

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1451-1506) Italian explorer working for Spain who, in 1492, crossed the Atlantic Ocean and discovered the Americas for Spain.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด